erbMesto Humenné vzniklo zo starej slovanskej osady pri rieke Laborec, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z r. 1317. Začiatkom 19.stor. už badať oživenie novej výstavby súkromných domov na základe vyčlenenia stavebných pozemkov (r.1837). Takto vznikajú ulice : Hrnčiarska, Lipová a Kúpeľná (Štefánikova) a nová zástavba na okraji mesta. Začiatkom 20. stor. dochádza i k riešeniu technickej infraštruktúry mesta – 1906 – výstavba vodovodu, kanalizácie a chodníkov. Následne r.1907 prebehla elektrifikácia pouličného osvetlenia a napojenie na elektrickú sieť. Následný rozvoj začal v 30-tych rokoch – výstavba viacerých verejných budov : okresného úradu, obecného domu, okresnej nemocenskej poisťovne, štátnej ľudovej školy. V r. 1936–40 bol realizovaný projekt výstavby novej nemocnice.

zdroj: humenne.sk

Valova 1Na otázky odpovedá poslankyňa Národnej rady SR a primátorka mesta Humenné (okres Humenné) JANA VAĽOVÁ

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

VAĽOVÁ: Potreby mladých ľudí v našom meste zisťujeme v rámci rozhovorov, osobných stretnutí, prieskumami verejnej mienky. Predstavitelia samosprávy sa pravidelne zúčastňujú na rôznych akciách organizovaných pre deti a mládež, kde si vypočujú návrhy a pripomienky na veci verejné a na to ako zlepšiť podmienky pre mládež v meste. Chceme, aby sa mladí ľudia cítili v našom meste čo najlepšie a aby si s mestom plánovali aj svoju budúcnosť.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, mestského zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

VAĽOVÁ: Všetky návrhy a pripomienky sú prekonzultované a prijímajú sa vhodné opatrenia na podporu tých, ktoré sú prospešné pre rozvoj a podporu mládeže v meste. V rámci jednotlivých odborov sú zapracované do návrhov a následne sú prerokované s poslancami v komisiách pri Mestskom zastupiteľstve. Mnohé návrhy, ktoré mladí ľudia iniciovali je potrebné finančne podporiť, to znamená nájsť pre ne priestor v rozpočte mesta, alebo sa snažíme osloviť firmy, ktoré by tieto návrhy finančne podporili.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

VAĽOVÁ: Mesto Humenné v spolupráci so študentmi zrealizovalo projekt: Humenné a Sanok, mestá v pohybe, vďaka ktorému bolo vybudované multifunkčné ihrisko pre mládež. Toto ihrisko je plne využívané širokou verejnosťou. S aktívnou účasťou mladých ľudí bol zrealizovaný projekt ,,Humenné hovorí STOP násiliu!“ Mesto zviditeľňuje dobré príklady v oblasti práce s mládežou na svojej web stránke www.humenne.sk, prostredníctvom regionálnych týždenníkov ako aj odmeňovaním a oceňovaním aktívnych dobrovoľníkov. Pretože aj práca mládežníckych organizácií a dobrovoľníckych organizácií napomáha k rozvoju mesta.

FÉNIX: Podporuje mesto detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi o.z.?

VAĽOVÁ: Mesto pravidelne podporuje mládežnícke organizácie a športové kluby prostredníctvom Všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné v rámci ktorého rozdeľuje finančné prostriedky jednotlivým organizáciám.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašom meste?

VAĽOVÁ: V rámci Pamätných dní mesta Humenné sú ocenené aj osobnosti, ktoré svoj čas venujú práci pre deti mládež. S týmto ocenením súvisí aj finančné ohodnotenie. Niektorí dobrovoľníci sú pozvaní na osobné prijatie s poprednými zástupcami mesta, v rámci ktorého je vyzdvihnutý prínos práce dobrovoľníka pre mesto a toto uznanie sa mediálne zviditeľní.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

VAĽOVÁ: Svoje návrhy a pripomienky môžu mladí ľudia dať do povedomia priamo prostredníctvom e-mailov adresovaných samospráve mesta. Zároveň majú možnosť prezentovať svoje nápady na pôde žiackych a školských parlamentov, ktoré tieto návrhy ďalej adresujú samospráve a jej organizáciám.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

VAĽOVÁ: Činnosť detskej organizácie Fénix je mi dobre známa, hlavne prostredníctvom predsedníčky Ing. Silvie Lišaníkovej, DO Fénix Humenné, ktorá funguje od roku 2011. Činnosť organizácie poznám osobne prostredníctvom spoločnej spolupráce, ale aj prostredníctvom regionálnych médií a internetu. DO Fénix okrem mesta Humenné, spolupracuje s Domovom soc. služieb, so základnými školami a obchodnou akadémiou. Svojím členom ponúka možnosti cestovania do Európy, na medzinárodné výmeny, tábory či konferencie. Organizuje dni detí na Základných školách, ako aj kultúrne podujatia v MsKS v Humennom. Mesto Humenné už v minulosti spolupracovalo s členmi organizácie pri formovaní deti na život v spoločnosti a zmysluplnom využívaní voľného času mládeže. Fénix do svojej činnosti zapája aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a zdravotne postihnuté deti.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašom meste?

VAĽOVÁ: Uvítali by sme, ak by DO Fénix aj v budúcnosti vychovávala deti tak, aby sa aktívne zapájali do riešenia špecifických problémov v meste, vytvárala podmienky pre systematickú výchovnú prácu s deťmi a mládežou orientovanú predovšetkým na: športovú činnosť, kultúrnu činnosť, turistickú činnosť, či ochranu životného prostredia a kultúrne dedičstva. V neposlednom rade je to aktívne zapájanie sa do života mesta a aktivizácia dobrovoľníctva pri realizácii projektov zameraných na mládež.

FÉNIX: Čím by mohlo mesto pomôcť členom DO FÉNIX?

VAĽOVÁ: Mesto Humenné je ochotné byť nápomocné pri organizovaní ďalších podujatí pre deti a mládež a finančne podporiť účasť mládeže na súťažiach. Taktiež môže bezplatne spropagovať budúce plánované podujatia detskej organizácie na svojej web stránke, mestskom facebooku a prostredníctvom informačných banerov na Južnom námestí v Humennom.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

VAĽOVÁ: Mládež je budúcnosť našej spoločnosti, preto Detskej organizácií Fénix želám, aby sa jej aj naďalej darilo organizovať zaujímavé a prínosné akcie pre deti, taktiež veľa tvorivých nápadov a úspešných projektov, ktoré by boli prínosom pre celý región.