Iuventa – Slovenský inštitút mládeže má novú ponuku bezplatných neformálnych vzdelávaní v Žilinskom kraji. Vybrať si môžete zo 4 podujatí. V prípade záujmu, vyplňte dotazník uvedený pri danom vzdelávaní.

 

Podpora mladých ľudí pri výbere povolania

1. fáza: 8.-10.3.2019, 2. fáza: máj 2019, Hotel KLAR, Liptovský Mikuláš, https://goo.gl/vxD39o

Vzdelávací program zameraný na rozvoj vedomostí a zručností pracovníkov s mládežou (najmä pedagógov a odborných zamestnancov – školských psychológov, výchovných a kariérových poradcov ap.), ale aj ďalších záujemcov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a chcú si zvýšiť svoje kompetencie v oblasti neformálneho kariérového poradenstva, ako budúcich multiplikátorov podpory mladých pri výbere ich povolania.

Projektový manažment v práci s mládežou

15.-17.3.2019, Hotel KLAR, Liptovský Mikuláš, https://goo.gl/rQ2qkG

Vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje) a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v SR, najmä požiadavky na projekty kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Rozvoj soft skills v práci s mládežou

1. fáza: 5.-7.4.2019, 2. fáza: 7.-9.6.2019, Penzión Fontána, Bešeňová, https://goo.gl/QKQifB

Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností. Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať situácie pod tlakom. Prichádzame každý deň do kontaktu s ľuďmi a to si vyžaduje všeobecné sociálne schopnosti ako schopnosť komunikovať a prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu. Rozvíjanie týchto zručností považujeme za dôležité hlavne pri formovaní osobného potenciálu mladých

ľudí a tiež ich celkového osobnostného rozvoja.

 

Projekt je zmena

1. fáza: 26.-28.4.2019, 2 fáza: 14.-16.6.2019, Penzión pod Oblazom, Terchová, https://goo.gl/Q8nKYu

Vzdelávací program podporuje aktívne občianstvo u mladých ľudí v rôznych oblastiach života a na jeho rôznych úrovniach, hlavne na lokálnej úrovni. Prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu a jeho hlavnej aktivity si mladí ľudia overia svoje schopnosti byť aktívnym vo svojom prostredí, zapoja do aktivity aj rovesníkov a členov komunity v prospech vlastného osobnostného rozvoja a rozvoja svojho lokálneho spoločenstva.