O Fénixe


Vznik

Detská organizácia FÉNIX vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj mimoškolský čas.

Podľa klasického horoskopu prišla naša organizácia na svet v znamení barana, ktoré sa vyznačuje silou, ohnivosťou a cieľavedomosťou.

Ciele

Hlavným cieľom našej organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Naším zámerom je pomáhať deťom a najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.

Fénix, mýtický vták, a jeho znovuzrodenie úzko súvisia s ohňom, živlom energie a premeny. Tak aj naša organizácia energicky kráča s dobou a snaží sa tu byť pre všetkých mladých vekom i duchom, pretože práve oni by mali byť pôvodcami zmien, ktoré naša spoločnosť potrebuje.

Činnosť

Aktívne pôsobíme v oblasti voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí, a to prostredníctvom pravidelných stretnutí záujmových kolektívov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom čase. Vo všetkých aktivitách sledujeme neformálne vzdelávací rozmer a riadime sa princípmi zážitkovej pedagogiky.

Základný kolektív Fénixu – to je skupina približne desiatich až pätnástich detí alebo mladých ľudí, doplnená jedným dospelým vedúcim. Základný kolektív sa môže nazývať tiež ako krúžok, oddiel, družina či klub. Kolektív sa stretáva pravidelne, buď poobede, večer alebo cez víkend, spravidla raz, dva razy do týždňa. Stretnutie trvá hodinu, dve, niekedy tri, a členovia sa v jeho priebehu venujú svojim spoločným záujmom. V našej organizácii možno nájsť celé spektrum záujmov:

 • turistiku a cestovanie za zážitkami a poznaním
 • najrôznejšie športy od klasických cez nové až po netradičné, na suchu, na ľade i vo vode
 • tance od folklórnych cez moderné a hip-hop až po gymnastiku a aerobik
 • spev a hru na hudobných nástrojoch
 • tvorivé dielne remeselné i umelecké
 • poznávanie a ochranu prírody
 • počítače a programovanie.

Na všetkých úrovniach svojej pôsobnosti – od miestnej cez regionálnu až po celoslovenskú a medzinárodnú usporadúvajú členovia i pracovníci nášho združenia rozmanité podujatia, z ktorých mnohé sú prístupné i verejnosti a z ktorých väčšinu organizujeme počas prázdnin:

 • splavy, turistické pochody a výlety
 • výpravy do prírody a environmentálne akcie
 • letné a zimné kurzy, turnaje a olympiády
 • mikulášske, vianočné, valentínske, veľkonočné i dušičkové večierky
 • detské a mládežnícke tábory doma a v zahraničí, aj s medzinárodnou účasťou

 

Členstvo

Členom našej organizácie môže byť každý. Našimi členmi sú najmä deti do 15 rokov a mladí ľudia od 16 do 26 rokov. Členstvo je spojené s poznaním a dodržiavaním povinností a rešpektovaním práv člena.

Fénix má svoje hodnoty, ktoré sú spoločné všetkým členom:

 • PRAVDA – hovoriť a ctiť si pravdu a česť nadovšetko
 • PRACOVITOSŤ – vážiť si prácu svoju i prácu iných
 • PRIATEĽSTVO – byť priateľom všetkých ľudí
 • POZNANIE – chcieť sa učiť a veľa vedieť
 • PRÍRODA – chrániť prírodu a učíť sa v nej žiť
 • DOBROČINNOSŤ – nezištne pomáhať všetkým, čo sú v núdzi
 • VERNOSŤ – som verný svojmu národu a som hrdý, že žijem na Slovensku

Členom sa môže stať jednotlivec alebo celý záujmový kolektív, dokonca aj iná podobná organizácia. Každý člen má práva i povinnosti, ktorých si je vedomý.

Práva člena sú: 

 • spolurozhodovať o činnosti svojho kolektívu
 • (po dovŕšení 18 roku života) voliť a byť volený do orgánov Fénixu
 • využívať výhody, ktoré organizácia ponúka
 • vystúpiť z organizácie

Povinnosti člena sú: 

 • dodržiavať Stanovy Fénixu i Programové vyhlásenie Fénixu
 • plniť rozhodnutia riadiacou orgánov Fénixu
 • činorodo sa zúčastňovať práce svojho kolektívu a plniť stanovené úlohy
 • chrániť česť a majetok Fénixu
 • platiť stanovený ročný členský príspevok

 

Štruktúra

Horizontálne sa naša organizácia člení na jednotlivé územné celky, ktoré vo svojej pôsobnosti združujú geograficky blízke záujmové kolektívy.
Vertikálne je organizácia riadená demokraticky volenými správnymi zložkami, z ktorých najvyššou je Valné zhromaždenie, ktoré na obdobie medzi svojimi zasadnutiami volí spomedzi členov Slovenskú radu Fénixu na čele s predsedom. Medzi dvomi zasadnutiami Slovenskej rady Fénixu riadi organizáciu Výkonný výbor. V organizácii ďalej pôsobí Kontrolná komisia Fénixu. Administratívnou jednotkou je Ústredie.

Fénix sa usiluje vychádzať v ústrety záujmom a potrebám všetkých svojich členov, a preto je riadenie organizácie založené na demokratických princípoch.

Raz za tri roky zasadá Valné zhormaždenie, ktoré rozhoduje o základných a najdôležitejších záležitostiach, týkajúcich sa organizácie.
Medzi dvoma Valnými zhromaždeniami riadi organizáciu Valným zhromaždením volená Slovenská rada Fénixu s o niečo menšími kompetenciami, ktorá sa schádza najmenej dvakrát do roka. Z členov Slovenskej rady Fénixu je volený päťčlenný alebo sedemčlenný Výkonný výbor, ktorého úlohou je riadiť organizáciu medzi zasadnutiami Slovenskej rady Fénixu. Nezávisle na riadiacich štruktúrach pracuje Kontrolná komisia Fénixu.
Na čele Slovenskej rady Fénixu i Výkonného výboru stojí predseda, ktorý je tiež prvým štatutárnym zástupcom organizácie, a zároveň riadi a koordinuje činnosť Ústredia, ktoré zamestnáva profesionálnych pracovníkov a stará o administratívny chod organizácie.
Architektoniku organizácie dopĺňa ešte Klub priateľov Fénixu.

 

Pôsobnosť

Pôsobíme nadregionálne na celom území Slovenska. Naša činnosť zasahuje od lokálnych pravidelných aktivít záujmových kolektívov cez regionálne stretnutia až po celoslovenské podujatia. V narastajúcej miere sa venujeme aj medzinárodným aktivitám.
Fénix má svoje záujmové kolektívy v dedinách a mestách na celom Slovensku, pričom veľmi silné zastúpenie členov je na východe.

Pôsobíme približne v tridsiatich okresoch vo všetkých krajoch a v súčasnosti máme okolo 6000 členov v približne tridsiatich územných organizáciách.

Prostredníctvom základných kolektívov alebo i jednotlivých členov organizujeme pravidelnú činnosť i menšie miestne podujatia na lokálnej úrovni.

Základné organizácie systematicky koordinujú vlastné projekty a usporadúvajú väčšie akcie, zasahujúce od lokálnej cez regionálnu úroveň až po spoluúčasť na celoslovenských aktivitách.

Na celoslovenskej úrovni organizujeme rozsiahlejšie projekty a podujatia, zahŕňajúce členov z celého Slovenska, ako aj deti a mladých ľudí mimo organizácie.

Rozvíjame aj medzinárodnú spoluprácu, predovšetkým s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Maďarska, ale spolupracujeme aj z partnermi z Rumunska, Rakúska, Francúzska a podobne, pričom adresár našich priateľských organizácií hodláme naďalej rozširovať a taktiež neustále hľadáme nové formy a príležitosti spolupráce s tými doterajšími.