Vedenie Fénixu


Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá raz za tri roky. Skladajúce sa z delegátov vyslaných všetkými územnými organizáciami FÉNIXu a rozhoduje o základných a najdôležitejších veciach, ako sú stanovy a programové vyhlásenie, základná koncepcia činnosti organizácie, štruktúra organizácie a voľba predsedu a ďalších osôb do riadiacich a kontrolných štruktúr.

Slovenská  rada (ďalej SRF) DO FÉNIX predstavuje najvyšší orgán združenia medzi dvoma Valnými zhromaždeniami. Má 15 – 21 členov volených Valným zhromaždením z kandidátov spomedzi členov DO FÉNIX z celého Slovenska, a to na funkčné obdobie troch rokov.

V období medzi zasadnutiami SRF operatívne riadi organizáciu Výkonný výbor (ďalej VV), volený z členov SRF.

Na čele Slovenskej rady i Výkonného výboru stojí Valným zhromaždením volený predseda s funkčným obdobím troch rokov, ktorý je tiež prvým štatutárnym zástupcom organizácie, a zároveň riadi a koordinuje činnosť Ústredia.

Aktuálni členovia Slovenskej rady Fénixu (členovia Výkonného výboru sú vyznačení):

 1. Mgr. Eva Pintérová (ZO Sládkovičovo) – predsedníčka DO FÉNIX
 2. Mgr. Mariana Gregorová (ZO Bratislava V. – M-klub)
 3. Daniel Kmec (ZO Bardejov)
 4. Patrik Reindl (ZO Čachtice)
 5. Kristína Jaššová (ZO Dubnica nad Váhom)
 6. Mgr. Mária Maňáková (ZO Handlová)
 7. Oľga Karová (ZO Handlová Námestie baníkov)
 8. Ing. Silvia Lišaníková (ZO Humenné)
 9. Mgr. Patrik Herman (ZO Jelka)
 10. Mgr. Emília Štofiková (ZO Klenová)
 11. Bc., Mgr. Janette Šalachová (ZO Košice)
 12. Ing. Viktor Kopčák (ZO Košice Západ)
 13. Mgr. Beáta Šramková (ZO Krásno nad Kysucou)
 14. Mgr. Beáta Kočišová (ZO Levoča)
 15. Mgr. Michaela Revajová (ZO Mlynky)
 16. Mgr. Marek Minčič (ZO Snina-Hviezdoslavova)
 17. Natália Barčíková (ZO Žilina-Vlčince)

 

Kontrolná  komisia  Fénixu (KKF)

Kontrolná komisia Fénixu je kontrolným orgánom, ktorý sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu Fénixu. KKF pozostáva z 3 alebo 5 členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.

 1. Ing. Norbert Škorvaga (ZO Jelka) – predseda KKF
 2. Ing. Katarína Danielová (ZO Košická Belá)
 3. Mgr. Miroslav Zavacký (ZO Nová Dubnica)