logo MSVVAS SRPo viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (ďalej len „Koncepcia“).

Je to  strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 .

Práca s mládežou je cieľavedomú činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti, Jej úlohou je  vytvárať priestor k spolurozhodovaniu mladých ľudí o veciach, ktoré sa ich týkajú, motivovať ich k angažovanosti a prispievať tak k budovaniu občianskej spoločnosti.

Pomenujme veci pravým menom

Potreby mladých ľudí ako východisko pre prácu s mládežou

Východisková situácia:

– Súčasnou požiadavkou v rámci Európskej mládežníckej politiky je práca s mládežou založená na dôkazoch o skutočných potrebách mladých ľudí. Na Slovensku sa špecifickejší zber údajov a zisťovanie potrieb mladých ľudí na regionálnej či miestnej úrovni  realizuje v minimálnej miere, chýba nezávislá interpretácia takýchto zistení a ich následné využívanie pri konkrétnych opatreniach či grantových výzvach v práci s mládežou.

Vízia:

– Práca s mládežou založená na poznaní aktuálnych potrieb mladých ľudí.

Cieľ:

– Systematicky zisťovať a analyzovať potreby mladých ľudí aj  na regionálnej i miestnej úrovni,  zistenia zverejňovať a na ich základe prijímať zodpovedajúce opatrenia.

Možné opatrenia:

– Zviditeľňovať potreby mladých ľudí a posilniť ich advokáciu smerom k verejnosti i zástupcom relevantných inštitúcií, ktorých sa dotýka téma mládeže (tzv. „dôležitým dospelým“) na, regionálnej i miestnej úrovni

 

Kvalitná práca s mládežou

Východisková situácia:

– Zdôrazňovanie zvyšovania kvality v práci s mládežou je ďalším celoeurópskym trendom.

– Na úrovni regiónov, miest a obcí  zatiaľ chýba zhoda na tom, čo vytvára kvalitu v práci s mládežou. Zároveň je potrebné vytvorenie motivačného prostredia, kde by sa organizácie mohli od seba vzájomne inšpirovať a učiť.

Vízia:

– Podpora a zvyšovanie kvality práce s mládežou

Cieľ :

– Zaviesť do praxe nástroje na meranie a podporu rozvoja kvality v práci s mládežou

Možné opatrenia:

– Tvorba a podpora rôznych nástrojov na podporu kvality (kontrola/revízia seberovnými“, externá spätná väzba…).

– Podpora riadiacich a metodických pracovníkov v organizáciách a inštitúciách v práci s mládežou pri rozvoji kvality.

– Zviditeľňovanie dobrých príkladov v oblasti kvality práce s mládežou.

 

Financovanie práce s mládežou

Východisková situácia:

– Verejné zdroje sú dôležitým zdrojom financovania mládežníckych organizácií, pretože umožňujú financovanie koordinačných a podporných aktivít centrály pre svoje regionálne pobočky.

Cieľ:

– Vytvoriť systém financovania práce s mládežou a zabezpečiť adekvátne zdroje na všetkých úrovniach (celoštátnej, regionálnej i miestnej).

Možné opatrenia:

– Zabezpečiť vhodné podmienky pre organizácie pôsobiace v práci s mládežou (dlhodobé financovanie, inštitucionálna podpora, flexibilné financovanie, ktoré reaguje na zmenu potrieb).

 

Zviditeľňovanie a uznávanie práce s mládežou

Východisková situácia:

– Povedomie našej spoločnosti o prínosoch práce s mládežou a prečo je dôležitá zďaleka nedosahuje požadovanú  úroveň. Existuje viacero iniciatív v rámci mládežníckeho sektora, ako je napríklad ocenenie Rady mládeže Slovenska „Most“, ocenenie DO FÉNIX „Fénixácky dobrovoľník roka“.

Vízia:

– Spoločnosť, ktorá rozumie prínosom a dopadom práce s mládežou.

Cieľ:

Vytvoriť nástroje na podporu uznávania práce s mládežou na všetkých štyroch úrovniach uznania (formálne, spoločenské, sebauznanie, politické) a využívať ich

Možné opatrenia:

– Zviditeľňovať príklady kvalitných dlhodobých partnerstiev napr. kampaní, programov, projektov (spoločenské uznanie).

– Rozvíjať kompetencie pracovníkov samospráv zodpovedných za mládež (politické uznanie).

– Realizovať informačné a propagačné aktivity o prínosoch práce s mládežou najmä smerované mimo sektor (spoločenské uznanie) na všetkých úrovniach.

– Vytvoriť priestor pre prepojenie práce s mládežou a formálneho vzdelávania (formálne uznanie).