Výchovnovzdelávacie programy sú aj naďalej rozdelené do celkov podľa obsahu a podľa vekových kategórií. Každý celok  obsahuje tematické celky, obsahové a výkonové štandardy.

Radšej potrebný ako spotrebný

Charakteristika programu:

Jedným z dôležitých poslaní environmentálnej výchovy je upozorniť na významnú úlohu environmentálnej výchovy v procese vzdelávania smerom k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k úcte a ochrane životného prostredia. Vedie k rozvíjaniu zodpovednosti za zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek. Zároveň učí predchádzať vzniku a riešiť či už globálne, alebo lokálne environmentálne problémy. Vo vzťahu k deťom a mládeži je environmentálna výchova chápaná ako jeden z najúčinnejších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru i úctu a dôveru k životu vo všetkých jeho formách.
Program motivuje deti a mládež k  pozitívnemu vzťahu a láske k prírode, prebúdza záujem o svoje bezprostredné okolie a podnecujú ich k priamemu kontaktu s prírodou.

Program je postavený na pozorovacích a výskumných aktivi­tách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stano­vovaniu ekologických problémov sú aktuálne vedomosti detí, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné eko-výchovné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným pro­stredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraných podujatí (Deň Zeme, Máme svoj les, Mapy šťastia a smútku, Turistika bez hraníc a pod.) si deti rozvíjajú nielen pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.

 

Ciele programu:

 • neformálne vzdelávanie pri činnostiach vo voľnom čase,
 • rozvoj sociálnych kompetencií a skúseností pomocou dobrovoľných aktivít,
 • prepojenie aktivít z oblastí ochrany a tvorby životného prostredia a uplatňovania ľudských práv,
 • rozvoj metakognitívnych kompetencií.

 

Veď pomáhať sa má

Charakteristika programu:

Program, prostredníctvom ktorého sú deťom prezentované detské a ľudské práva. Jeho východiskom je KOMPASITO a KOMPAS, oba manuály sú zamerané na  výchovu a vzdelávanie detí a mládeže k detským a ľudským právam. Program stavia na 13 témach z oblasti ľudských práv. Každá z tém priamo súvisí s jedným, prípadne viacerými ľudskými právami:

 • Občianstvo
 • Demokracia
 • Vzdelávanie a voľný čas
 • Životné prostredie – touto témou sa samostatne zaoberá predovšetkým program: „Radšej potrební ako spotrební“
 • Rodina
 • Rodová rovnosť
 • Zdravie a blahobyt
 • Médiá a internet
 • Participácia
 • Mier a bezpečnosť
 • Chudoba a sociálne vylúčenie
 • Násilie

Vzájomnú podmienenosť jednotlivých tém znázorňuje nasledujúca schéma. Témy vo vonkajšom kruhu vzájomne splývajú a rovnako splývajú aj výchovno-vzdelávacie oblasti v prostrednom kruhu.

Program je zároveň zameraný aj na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych posto­joch a v regulácii správania detí a mládeže. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zruč­ností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Pri­pravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, v škole, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

 

Ciele programu:

 • získavať prosociálne kompetencie a skúsenosti (pomocou dobrovoľných aktivít),
 • uviesť deti a mládež do sveta detských a ľudských práv, naučiť ich chápať tieto práva v súvislostiach,
 • viesť deti a mládež k zodpovednosti za svoje správanie,
 • rozvoj globálneho myslenia vo vzťahu k životu detí (v iných krajinách, v inom prostredí a v iných podmienkach ako majoritná skupina),
 • výchova osobnosti s vlastnou identitou, ktorá má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritičnosťou, má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o pevné zásady na základe etických noriem, je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, reagovať vyvážene medzi emóciami a chcením, je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.

 

Expedície za poznaním

Charakteristika programu:

Turistické, vodácke a pohybové aktivity v prírode sú neoddeliteľnou súčasťou celosvetového cestovného ruchu a majú rozsiahly spoločenský, politický, hospodársky a kultúrny vý­znam. Základom expedícií za poznaním je pohyb v prírode, kultúrno – poznávacia čin­nosť a odborno – technická činnosť, resp. tábornícke zručnosti a zručnosti jednotlivých presunov /peši, bežky, bicykel, čln,…/

Program Expedície za poznaním zahŕňa turistiku, športy v prírode, hry a rôzne cvičenia (outdooractivities, outdooradvanture, outdoorpursuits). Patria sem predovšetkým čin­nosti, ktoré vykonávame vlastnou silou (prípadne pomocou špeciálneho vybavenia) pri prekonávaní prírodných prekážok, ktoré sú realizované s ohľadom na prírodné prostredie.

Program je tiež zameraný na oboznamovanie detí s negatívami závislostí, je doplnený sú­ťažami, interaktívnymi hrami a zábavnými podujatiami s cieľom propagovať aktívne spôsoby trávenia voľného času ako prevenciu závislostí (drogových, ale aj od televízie, počítačov a podobne). Súčasťou programu sú aktivity motivované bojom proti závislostiam, ktoré sa ro­bia v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám (november).

Ciele programu:

 • zaktivizovať deti vo voľnom čase,
 • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, primäť ich k pravidelnej činnosti a pohybu v prírode,
 • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom,
 • pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog,
 • rozvíjať športový talent a schopnosti,
 • pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy,
 • poznať základné princípy zdravého životného štýlu,
 • zvýšenie motivácie členov a vytvorenie funkčných tímov,
 • zapájať sa do celoslovenských podujatí Expedície za poznaním, Poď von!,
 • oboznámiť deti s turistickými a náučnými chodníkmi, s cyklotrasami a splavnými riekami vo svojom okolí a na Slovensku,
 • zamerať sa na zdokonaľovanie zručností nevyhnutných pre bezpečný pobyt v prírode,
 • viesť deti a mládež k turistike priaznivej pre životné prostredie,
 • podporovať túžbu spoznávať nové krajiny a odlišnosti kultúr.

 

Poď medzi nás

(marketingovo orientovaný program/otvorený pre verejnosť)

Charakteristika programu:                             

Projekt je zameraný na propagáciu Detskej organizácie Fénix a občianskych združení s cieľom získať čo najviac detí a mladých ľudí pre prácu v OZ. V rámci aktivít pre verej­nosť, deti a mládež sa prezentujú a propagujú aktivity OZ so zámerom zaujať účastní­kov aktivít a nadchnúť ich pre ponúkanú činnosť v kluboch.

Jednou z kampaní je aj projekt „1+1“, kde deti a mládež vyhľadávajú záujemcov o čin­nosť v kluboch s cieľom založiť si samostatnú organizáciu.

Ciele programu:

 • zaktivizovať deti vo voľnom čase, primäť ich k pravidelnej činnosti,
 • spropagovať činnosť ÚO na verejnosti,
 • rozširovať formy aktivít a tým aj počty klubov,
 • zapojiť do celoslovenských podujatí „nezaradené“ deti a mládež, aby sa zapojili do práce v kluboch,
 • navštíviť školy s cieľom ponúknuť im prácu v kluboch ZK, resp. založenie samostat­ných ZO.

 

Netradične tradične

Charakteristika programu:

Projekt je zameraný na rozvoj ľudových remesiel s nadviazaním na tradičné remeslá v jednotlivých regiónoch. Svojou činnosťou deti a mládež pritom získavajú intenzívne zážitky a dobrodružstvá z tvorby a sebavyjadrovania sa, rozvíjajú svoje manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníc­tvom ich tvorivého vyjadrovania, poznávajú tradičné ľudové remeslá a ľudovú archi­tektúru).

Ciele programu:

 • zabezpečiť, aby sa členovia organizácie pri oboznamovaní sa a získavaní zručností ľudových remesiel neformálne vzde­lávali, aby mali možnosť získavať sociálne kompetencie a zručnosti pomocou dob­rovoľných aktivít v spolupráci s ľudovými remeselníkmi v jednotlivých regiónoch,
 • prepojiť aktivity ľudových remesiel s oblasťou ochrany a tvorby životného prostre­dia (napr. spracovanie starého textilu na výrobu koberčekov, práca s prírodným ma­teriálom, …)
 • viesť deti k zodpovednosti a národnej hrdosti (pri predvádzaní prvkov ľudovej kul­túry),
 • prezentovať na verejnosti ľudové tradície (spev, tanec, remeslá, …)

 

PC-C@MP

Charakteristika programu:

Projekt PC-C@MP je zameraný na oboznámenie sa detí a mládeže s pojmami, infor­máciami, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spra­covaním a prezentovaním, oboznámenie sa so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém) a prácou na počítači, s tlačiarňou, skenerom, …

 

Ciele programu:

Cieľom projektu je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Dostupné technológie majú poskyt­núť široký priestor pre motiváciu a iné projekty.

 

Výchovné programy boli vydané aj v rámci edičnej činnosti DO FÉNIX. Aktivity k jednotlivým témam boli koncipované tak, aby si ich jednotlivé ZO mohli dopĺňať podľa svojich skúseností.