Ak chceš obohatiť iných, pomáhať, zlepšovať dianie okolo seba a zároveň získať nové zážitky, spoznať nových ľudí, robiť niečo zmysluplné a  mať zo seba dobrý pocit, potom je dobrovoľníctvo slovo, ktoré patrí do tvojho slovníka a si tu správne.

Na Slovensku je dobrovoľnícka práca zakotvená v zákone o dobrovoľníctve. Zákon o dobrovoľníctve je platný od 21.októbra 2011 a nájdete ho pod číslom 406/2011 Z. z.

Dobrovoľníkom je podľa zákona fyzická osoba, ktorá na základe slobodnej

vôle, bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.

  1. a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich mu zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej

zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného

dokumentu.

  1. b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom,

zamestnancom, žiakom alebo študentom,

  1. c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Dobrovoľníctvu na Slovensku sa aktívne venuje Platforma dobrovoľníckych centier, ktorá udeľuje organizáciám pracujúcim s dobrovoľníkmi značku kvality

S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!

Značku kvality má udelenú aj Detská organizácie FÉNIX, o.z

Aj ty sa chceš stať dobrovoľníkom v Detskej organizácii Fénix a venovať svoj voľný čas práci s mládežou alebo si dobrovoľníkom v DO FÉNIX a máš záujem o informácie?

Postup ako sa stať dobrovoľníkom:

Vyplnením formuláru nám dáš vedieť, ako si svoju dobrovoľnícku prácu predstavuješ, a čo očakávaš. Po vyplnení formulára sa s tebou skontaktujeme.

V DO FÉNIX môžeš pracovať ako dobrovoľník/ dobrovoľníčka:

  • na jednej z našich základných organizácii pri aktívnej práci s deťmi, mladými ľuďmi
  • na Ústredí DO FÉNIX- pomoc s administratívou, organizáciou projektov, grafickými prácami, marketingom alebo sa zapojíš do nejakého nášho projektu, letného kempu s deťmi a mladými ľuďmi

Ak máš záujem o dobrovoľníctvo na našej základnej organizácii, môžeš sa skontaktovať priamo s predsedom základnej organizácie alebo kontaktuj Ústredie DO FÉNIX.

Dohodneme si online alebo offline zoznamovacie stretnutie – kde ti predstavíme našu organizáciu, príležitosti v DO FÉNIX, prejdeme spoločné očakávania, motiváciu, manuál dobrovoľníka a náš dobrovoľnícky program – prácu dobrovoľníkov v DO FÉNIX.

Podľa zoznamovacieho stretnutia sa dohodneme na tvojej dobrovoľníckej práci a ďalšom postupe.

Počas tvojej dobrovoľníckej práce budeš mať možnosť zúčastňovať sa školení, aktivít v DO FÉNIX a podporu ti poskytneme prostredníctvom supervízie, konzultácií s koordinátorkou pre dobrovoľníkov, počas Veľkých výmen skúsenosti.

 

Detská organizácia FÉNIX, o.z podporuje aj mladých dobrovoľníkov vo veku 15-17 rokov.  Ak máš záujem o dobrovoľníctvo, získanie nových kompetencii, ktoré ti pomôžu v pri ďalších aktivitách v DO FÉNIX, neváhaj a kontaktuj nás alebo svojho vedúceho na základnej organizácii.

 

V DO FÉNIX pre dobrovoľníkov máme pripravené:

– vzdelávací program pre dobrovoľníkov,

– potrebné metodické materiály a materiál na aktivity, činnosť, ktorú vykonávajú,

– príležitosti zapojiť sa do celoslovenských aj medzinárodných projektov,

– ďalšie vzdelávacie aktivity, školenia, účasť na zasadnutiach, Veľkých výmenách skúsenosti,

– pravidelne oceňujeme prácu dobrovoľníkov na podujatí FeDoR, pri príležitosti významných udalostí v organizácii,

– online konzultácie, diskusie, online podpora – 1 x týždenne – s dobrovoľníkmi Pri kávičke,

– dobrovoľníci sú informovaní o dianí v organizácii, raz za dva týždne prostredníctvom online nástroja Hermes, kde nájdu aktuálne informácie

 

Koordinátorkou pre dobrovoľníctvo v DO FÉNIX je Terézia Nikodemová

Kontakt: terka@do-fenix.sk

 

Ak ťa dobrovoľníctvo v DO FÉNIX zaujalo, tak v prípade otázok nás neváhaj kontaktovať.

Tu nájdeš formulár dobrovoľníka:  https://forms.gle/fpNdyq1Fur5eoiW68