Manažment riadenia detskej organizácie

Vzdelávací program je primárne určený pre predsedov a predsedníčky základných organizácií Detskej organizácie FÉNIX, o. z.,  ale aj pre tých, ktorí sa zaoberajú myšlienkou založiť vlastné OZ zaoberajúce sa deťmi, ale nevedia ako na to. Účastníci absolvujú dvojfázové školenie s fázou určenou pre tréningovú prax. Absolvent vzdelávania si osvojí základné manažérske zručnosti, ktoré môže využiť nie len v práci s deťmi a mládežou, ale v hociktorom OZ. Ozrejmí si plánovanie činnosti, propagačné a prezentačné zručnosti, ktoré využije aj vo svojom civilnom živote. Oboznámením sa so systémom a prácou volených orgánov získa informácie o princípe demokratického riadenia, ktoré sú podobné ako princípy demokratického riadenia spoločnosti. Absolvent tohto vzdelávania v neposlednom rade získa komunikačné zručnosti, naučí sa plánovať, pripraviť, realizovať a vyhodnotiť podujatie, s dôrazom na propagáciu a prezentáciu činnosti.

Mladý vedúci

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je určený mladým lídrom vo veku od 15 do 17 rokov. Obsah vzdelávania sa zameriava na získanie potrebných informácii, zručností a postojov v oblasti práce s detským kolektívom, používanie hier ako nástroj neformálneho vzdelávania, neformálne vzdelávanie, komunikácia, práca s informáciami, základy pedagogiky, psychológie, príprava projektov a BOZP. Úspešný absolvent vzdelávania je schopný vykonávať prácu s deťmi a mládežou pod vedením vedúceho pracovníka s mládežou. Hlavnou súčasťou vzdelávania je priama skúsenosť s hrami ako nástrojom neformálneho vzdelávania, príprava malého projektu, praktické úlohy, modelové situácie, diskusie.

Úspešne pri práci s detským kolektívom

Modulové vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR rozdelené na 2 moduly:

Vedúci detského kolektívu

Bezpečne pri práci s detským kolektívom

Moduly sú určené pre vekovú kategóriu 18+, s praktickými skúsenosťami aspoň jeden rok v práci s deťmi a mládežou (prax aj ako pomocný inštruktor, mladý vedúci, a pod.). Účastník vzdelávania aktívne pracuje s deťmi a mládežou v krúžku alebo základnom kolektíve, kde realizuje praktické úlohy, vie nadobudnuté vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi na podujatiach. Cieľovou skupinou sú najmä mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou, vedúci základných kolektívov, dobrovoľníci pracujúci s deťmi a mládežou, pedagógovia so záujmom o neformálne vzdelávanie. Vzdelávanie rozvíja vedomosti, zručnosti a postoje tak, aby boli absolventi schopní pripraviť a realizovať podujatia, efektívne komunikovať s mládežou, rozlíšiť formálne a neformálne vzdelávanie, poznať metódy neformálneho vzdelávania, aby mali schopnosť vybrať vhodnú metódu, aktivitu, hru pre cieľovú skupinu, bezpečne naplánovať podujatie a ovládať potrebnú legislatívu pri práci s mládežou, ovládať základy psychológie, pedagogiky, vedieť komunikovať a pracovať s rôznymi typmi osobnosti a podľa toho im v kolektíve prideliť úlohu, zodpovednosť, poznať a vedieť pracovať s dynamikou skupiny, aplikovať a adaptovať hry, aktivity pre cieľovú skupinu, používať hru ako nástroj neformálneho vzdelávania, pomenovať a vysvetliť bezpečnostné zásady a pravidlá, postupy pri príprave aktivít s kolektívom vonku i vnútri, simulovať rizikové a krízové situácie, ktoré môžu nastať, riešiť problémové situácie.