Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá raz za tri roky. Skladajúce sa z delegátov vyslaných všetkými územnými organizáciami FÉNIXu a rozhoduje o základných a najdôležitejších veciach, ako sú stanovy a programové vyhlásenie, základná koncepcia činnosti organizácie, štruktúra organizácie a voľba predsedu a ďalších osôb do riadiacich a kontrolných štruktúr.

Slovenská  rada (ďalej SRF) DO FÉNIX predstavuje najvyšší orgán združenia medzi dvoma Valnými zhromaždeniami. Má 15 – 21 členov volených Valným zhromaždením z kandidátov spomedzi členov DO FÉNIX z celého Slovenska, a to na funkčné obdobie troch rokov.

V období medzi zasadnutiami SRF operatívne riadi organizáciu Výkonný výbor (ďalej VV), volený z členov SRF.

Na čele Slovenskej rady i Výkonného výboru stojí Valným zhromaždením volený predseda s funkčným obdobím troch rokov, ktorý je tiež prvým štatutárnym zástupcom organizácie, a zároveň riadi a koordinuje činnosť Ústredia.

Aktuálni členovia Slovenskej rady Fénixu, zvolení na Valnom zhromaždení DO FÉNIX v apríli 2023:

 1. Mgr. Nikola Synak, PhD. (ZO Jelka) – predsedníčka DO FÉNIX
 2. Bc. Marek Džalaj (ZO Rožňava) – podpredseda DO FÉNIX
 3. Ing. Viktor Kopčák (ZO Košice Západ)
 4. Mgr. Simona Skaličanová (ZO Krásno nad Kysucou)
 5. RNDr. Jarmila Gaálová (ZO Krásnohorské Podhradie)
 6. Lenka Bajusová (ZO Sečovce)
 7. Lenka Polláková (ZO Stará Turá)
 8. Anna Krištofčová, BA (Hons) (ZO Spišská Nová Ves)
 9. PaedDr. Soňa Kačíková (ZO Dubnica)
 10. Patrik Reindl (ZO Dulov)
 11. Mgr. Bc. Janette Šalachová (ZO Košice)
 12. Ing. Zdenko Rábara (ZO Čachtice)
 13. Mgr. Emília Štofiková (ZO Klenová)
 14. Filip Ragas (ZO Kráľová pri Senci)
 15. Mária Maňáková ml. (ZO Handlová)
 16. Mgr. Zuzana Vaverčáková (ZO Veľká Lomnica)
 17. Lívia Valentová (ZO Držkovce)
 18. Mgr. Beáta Kočišová (ZO Levoča)
 19. PharmDr. Martina Šutorová (ZO Košice Kisdyho)

Výkonný výbor DO FÉNIX (VV)

 1. Mgr. Nikola Synak, PhD. (ZO Jelka) – predsedníčka DO FÉNIX
 2. Bc. Marek Džalaj (ZO Rožňava) – podpredseda DO FÉNIX
 3. RNDr. Jarmila Gaálová (ZO Krásnohorské Podhradie)
 4. PaedDr. Soňa Kačíková (ZO Dubnica)
 5. Mgr. Emília Štofiková (ZO Klenová)

Kontrolná  komisia Fénixu (KKF)

Kontrolná komisia Fénixu je kontrolným orgánom, ktorý sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu Fénixu. KKF pozostáva z 3 alebo 5 členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.

 1. Mgr. Beáta Šramková (ZO Krásno nad Kysucou) – predsedníčka KKF
 2. Ing. Norbert Škorvaga (ZO Jelka)
 3. Mgr. Michaela Revajová (ZO Spišská Nová Ves)
 4. Mgr. Mária Maňáková (ZO Handlová)
 5. Mgr. Jolana Rakická (ZO Galanta)