Pravidelná a systematická práca DO FÉNIX prebieha v základných kolektívoch. Deti pracujú podľa výchovnovzdelávacieho programu FÉNIXOVO v kocke.

Tento  výchovný a vzdelávací proces má smerovať k tomu, aby si jednotlivec osvojil na úrovni zodpovedajúcej jeho schopnostiam a osobnostným predpokladom nasledujúce oblasti kľúčových kompetencií, ktoré sa prirodzene vzájomne prelínajú a dopĺňajú.

DO FÉNIX vytvára podmienky pre cieľavedomý a systematický rozvoj týchto kľúčových kompetencií svojich členov v prostredí mimo školy a rodiny prostredníctvom špecifických činností:

1) komunikačné (pripravenosť k dorozumievaniu sa v materinskom a cudzích jazykoch)

Mať komunikačné kompetencie znamená porozumieť a interpretovať myšlienky, pocity a informácie v ústnej a písomnej podobe a zapojiť sa do komunikácie v rôznych vzdelávacích, pracovných a životných situáciách, aj v cudzích jazykoch.

2) matematicko-vedné (pripravenosť k využívaniu matematiky, základov vedy a techniky v bežnom živote)

Mať tieto kompetencie znamená funkčne využívať matematické vedomosti a zručnosti v rôznych životných situáciách, používať základné vedomosti a metódy vied na objasňovanie prírodných zákonitostí, uplatňovať ich v oblasti technológií a pri vysvetľovaní vedecko-technického pokroku.

3) informačné (pripravenosť k využívaniu informačno-komunikačných technológií a k narábaniu s informáciami)

Mať informačné kompetencie znamená využívať počítač a jeho príslušenstvo na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu.

4) riešenie problémov (pripravenosť tvorivo a kriticky samostatne riešiť problémy bežného života)

Vzdelávanie má smerovať k tomu, aby jednotlivec bol pripravený tvorivo a kriticky riešiť samostatne bežné pracovné a mimopracovné problémy.

5) učebné (pripravenosť k učeniu sa ako sa učiť)

Mať učebné kompetencie znamená naučiť sa efektívne sa učiť, pokračovať a zotrvať v učení sa, zorganizovať vlastné učenie sa, účinne hospodáriť s časom a s informáciami, a to tak individuálne ako aj v skupinách, vyhodnocovať dosiahnuté výsledky a pokrok v učení sa, reálne si stanovovať potreby a ciele svojho ďalšieho vzdelávania.

6) personálne a sociálne (pripravenosť k sebautváraniu, sebariadeniu osobnosti a k interpersonálnym vzťahom)

Mať tieto kompetencie znamená stanovovať si na základe poznania svojej osobnosti primerané ciele osobného rozvoja v oblasti záujmovej i pracovnej, starať sa o svoje zdravie, spolupracovať s ostatnými v skupine a prispievať k utváraniu vhodných medziľudských vzťahov.

7) pracovné a podnikateľské (pripravenosť k zamestnateľnosti a k uskutočňovaniu myšlienok)

Mať tieto kompetencie znamená iniciatívne meniť myšlienky na skutky, optimálne využívať svoje osobnostné a odborné predpoklady, uplatňovať tvorivosť, inováciu a riskovanie, plánovať a riadiť projekty pre dosiahnutie cieľov, pre úspešné uplatnenie sa vo svete práce, zmocniť sa príležitostí pre budovanie a rozvoj svojej profesijnej kariéry, i v celoživotnom vzdelávaní.

8) občianske a kultúrne (pripravenosť k zapájaniu sa do občianskeho života a k podporovaniu kultúrnych hodnôt)

Mať uvedené kompetencie znamená uznávať hodnoty a postoje podstatné pre život v demokratickej spoločnosti a dodržiavať ich, konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti, konať v súlade s jej trvalo udržateľným rozvojom, uvedomovať si dôležitosť tvorivého vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií, podporovať hodnoty národnej, európskej i svetovej kultúry.