DO FÉNIX vytvára deťom podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času prostredníctvom celoročnej systematickej práce s deťmi a mládežou, ako i prostredníctvom cyklicky sa opakujúcich aktivít. Vo svojej činnosti sa organizácia zameriava na prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania s použitím metód neformálneho vzdelávania.

Členmi DO FÉNIX sú deti od 5 rokov, mladí ľudia a dobrovoľníci z radov dospelých. Organizácia pôsobí vo všetkých 8 krajoch Slovenska. V roku 2020 mala organizácia 7200 členov.

Medzi hlavné ciele DO FÉNIX patrí:

  • zapracovávať nové metódy a prístupy do výchovno-vzdelávacích programov
  • zapájať mladých ľudí v našej organizácii do štruktúrovaného dialógu
  • poskytovať im priestor na vyjadrovanie názorov a realizovanie svojich nápadov
  • inšpirovať a viesť k aktívnej participácii, k medzinárodným aktivitám, k mobilite mládeže
  • vytvárať atraktívne príležitosti pre deti a mladých ľudí na aktívne trávenie mimoškolského voľného času
  • rozpracovať a zaviesť do praxe nové metódy evalvácie v organizácii a aktívne do evalvácie zapojiť deti a mladých ľudí

MORÁLNE A HODNOTOVÉ PRAVIDLÁ

Organizácia funguje na demokratických princípoch a jej členov spája spoločné úsilie o skvalitnenie života detí, mládeže a mladých ľudí na Slovensku. Členov organizácie vedie tak, aby mali možnosť prístupu k rozhodovacím procesom v spoločnosti. Za týmto účelom spolupracuje s obecnými a mestskými úradmi, či s detskými a mládežníckymi parlamentmi.  Vedie deti k aktívnej participácii, k aktívnemu zapájaniu do riešenia špecifických problémov v obciach a v mestách.

DO FÉNIX rešpektuje spoločenské podmienky, v ktorých pracuje, podieľa sa na realizácii spoločenských potrieb pri starostlivosti o deti a mládež, obhajuje záujmy členov a dobrovoľníkov a prostredníctvom svojich riadiacich orgánov presadzuje ich oprávnené požiadavky a potreby.

DO FÉNIX je organizáciou, ktorá pripravuje deti na  život v spoločnosti, pomáha ich formovať ako budúcich občanov a súčasne chce napĺňať ich voľný čas zmysluplnou činnosťou.

DO FÉNIX zapája do činnosti aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a zdravotne postihnuté deti. Vytvára pre ne také podmienky, aby sa mohli zúčastňovať na podujatiach, ktoré organizuje.

DO FÉNIX zabezpečuje, aby sa členovia pri činnosti vo voľnom čase aj neformálne vzdelávali, aby mali možnosť získavať sociálne kompetencie a skúsenosti.

DO FÉNIX vychováva deti tak, aby sa aktívne zapájali do riešenia špecifických problémov v obci a v meste. Za týmto účelom spolupracuje s obecnými a mestskými úradmi, s detskými parlamentmi.

DO FÉNIX poskytuje deťom možnosti zdravo uplatniť svoje schopnosti, užitočne a príjemne stráviť voľný čas, realizovať svoje záľuby a nachádzať pritom dobrodružstvo, poučenie i zábavu, objavovať krásu všedného dňa, nachádzať pevné priateľstvo, podeliť sa o svoje starosti i radosti, nachádzať pomoc, ak ju potrebuje a poskytovať pomoc tým, ktorí sú v núdzi.

DO FÉNIX chce, aby deťom nechýbalo nadšenie, zápal pre dobrý čin, odvaha a zodpovednosť pri vážnych skutkoch, hlboko ľudský cit a zmysel pre spravodlivosť.

DO FÉNIX sa vo svojej činnosti riadi Dohovorom o právach dieťaťa, propaguje ho a účinnými prostriedkami podrobne zoznamuje dospelých a deti s jeho princípmi a s ustanoveniami.