Vznik
Detská organizácia Fénix vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj mimoškolský čas.

Ciele
Hlavným cieľom našej organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Naším zámerom je pomáhať deťom a najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.

Činnosť
Aktívne pôsobíme v oblasti voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí, a to prostredníctvom pravidelných stretnutí záujmových kolektívov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom čase. Vo všetkých aktivitách sledujeme neformálne vzdelávací rozmer a riadime sa princípmi zážitkovej pedagogiky.

Členstvo
Členom našej organizácie môže byť každý. Našimi členmi sú najmä deti do 15 rokov a mladí ľudia od 16 do 26 rokov. Členstvo je spojené s poznaním a dodržiavaním povinností a rešpektovaním práv člena.

Štruktúra
Horizontálne sa naša organizácia člení na jednotlivé územné celky, ktoré vo svojej pôsobnosti združujú geograficky blízke záujmové kolektívy.
Vertikálne je organizácia riadená demokraticky volenými správnymi zložkami, z ktorých najvyššou je Valné Zhromaždenie, ktoré na obdobie medzi svojimi zasadnutiami volí spomedzi členov Slovenskú Správnu Radu na čele s predsedom. Slovenskej Správnej Rade je podriadený Správny Výbor. V organizácii ďalej pôsobí Kontrolná a revízna komisia. Administratívnou jednotkou je Správne centrum.

Pôsobnosť
Pôsobíme nadregionálne na celom území Slovenska. Naša činnosť zasahuje od lokálnych pravidelných aktivít záujmových kolektívov cez regionálne stretnutia až po celoslovenské podujatia. V narastajúcej miere sa venujeme aj medzinárodným aktivitám.