erb slaPrvé písomné zmienky o Sládkovičove nachádzame v listinách kráľa Belu IV. z roku 1252. Pomenovanie osady údajne pochádza z „orechového lesa“, ktorý sa v obci nachádzal. V roku 1530 sa obec stala obeťou tureckých výpadov, ktoré spustošili celú obec a okolie. V roku 1582 obec dostala štatút mesta a v 17. storočí cez Diószég prechádzala tzv. kráľovská cesta (Via régia). Mesto malo právo organizovať jarmoky a vyberať mýta.

zdroj: wikipedia.sk

Na otázky odpovedá prednostka mesta Sládkovičovo (okres Galanta) KATARÍNA ŠTEFUNKOVÁ

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

ŠTEFUNKOVÁ: Samozrejme, že sa naše mesto usiluje o dobrú spoluprácu s mládežou, najmä prostredníctvom osobných stretnutí, výmenou skúseností a poznatkov, nakoľko má mesto eminentný záujem na tom , aby mladí ľudia boli motivovaní na realizáciu rôznych aktivít pre nich určených, aby sa v meste cítili dobre a boli spokojní aj s činnosťou samosprávy.   

DSC_0429FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov …)

ŠTEFUNKOVÁ: Mnoho relevantných informácií a podnetov zo strany mladých ľudí je predmetom rokovaní komisií mestského zastupiteľstva a dobré námety sú zakomponované do konkrétnych podujatí organizovaných mestom.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

ŠTEFUNKOVÁ: Rôzne aktivity, ktoré mesto, resp. rôzne občianske združenia a iné relevantné subjekty realizujú v oblasti práce s deťmi a mládežou sú zviditeľňované najmä v mestskom periodiku Život v Sládkovičove, na facebookovej stránke mesta Sládkovičovo a podobne.    

DSC_0473FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

ŠTEFUNKOVÁ: Mesto pravidelne zo svojho rozpočtu finančne podporuje činnosť mladých športovcov (futbalisti, stolní tenisti, kolkári), mladých požiarnikov, kultúrne a športové akcie detí a mládeže, organizované mestom, miestnymi školami a občianskymi združeniami, organizuje letné tábory pre deti so sociálne slabších rodín atď. 

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

ŠTEFUNKOVÁ: Prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou v meste Sládkovičovo vyzdvihujeme najmä prejavom spoločenskej úcty.

DSC_0497 -upFÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

ŠTEFUNKOVÁ: Mesto by privítalo vlastnú iniciatívu mladých ľudí, aby boli nápomocní a spolurozhodovali o veciach, ktoré sa ich priamo týkajú, avšak na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, , kde by mohli svoje nápady a iniciatívy tlmočiť, sa zúčastňujú len v minimálnom počte. 

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

ŠTEFUNKOVÁ: Samozrejme, činnosť DO FÉNIX dobre poznáme, či už prostredníctvom činnosti  záujmového združenia FÉNIX Sládkovičovo, štvrťročníka Let Fénixom a osobným kontaktom s Mgr. Evkou Pintérovou, bývalou predsedníčkou DO FÉNIX.    

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

ŠTEFUNKOVÁ: Deti a mládež nášho mesta sa aktívne zapájajú do činnosti DO FÉNIX a každá akcia tejto organizácie  je spestrením života v meste Sládkovičovo.

DSC_0533FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

ŠTEFUNKOVÁ: Mesto môže byť nápomocné prispieť finančnými prostriedkami zo svojho rozpočtu na kvalitný projekt podaný DO FÉNIX, spoluprácou a poskytnutím priestorov, ktoré sú majetkom mesta na činnosť tejto detskej organizácie, resp. realizáciu aktivít.  

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

ŠTEFUNKOVÁ: Pri príležitosti 25. výročia vzniku prajeme všetkým  FÉNIX – ákom, veľa síl, elánu, radosti z dobre vykonanej práce, množstvo zrealizovaných kreatívnych  nápadov, kvalitných akcií  ako aj množstvo spokojných členov a účastníkov.