logoDnešná moderná Snina je domovom pre 20 468 obyvateľov. Napriek svojmu veku (prvá pís. zmienka 1343) je mestom mladých, v ktorom svorne žijú občania slovenskej, rusínskej, ukrajinskej a iných národností. Mnohí návštevníci mesta a okolia sú milo prekvapení, čo všetko toto mesto poskytuje, ako sa z roka na rok mení.

zdroj: snina.sk

Primátor SV - Ing. Štefan MiľovčíkNa otázky odpovedá primátor mesta Snina (okres Snina) ŠTEFAN MILOVČÍK

FÉNIX: Zisťujete  a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci, meste? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

MILOVČÍK: O potrebách mladých ľudí sa dozvedám cez internet,  prostredníctvom komisie mládeže, pripomienkami na webe mesta.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, mestského, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

MILOVČÍK: Zistené informácie sú zapracované v Pláne hospodárskeho rozvoja mesta Snina, niektoré sú predmetom rokovania komisií.

FÉNIX: Zviditeľňujete  dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

MILOVČÍK: Dobré príklady v oblasti práce s mládežou uverejňujeme prostredníctvom regionálnych novín ako Sninské noviny, Slovenský východ, taktiež prostredníctvom Sninskej káblovej televízie, ďalej oceňovaním úspešných reprezentantov v oblasti športu, kultúry.

FÉNIX: Podporuje mesto, obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi  o.z.?

MILOVČÍK: Mesto podporuje finančnými  príspevkami detské a mládežnícke organizácie, športové kluby a iné  na základe vypracovaného systému prerozdeľovania finančných prostriedkov. DO Fénix Snina získala v roku 2015 od mesta 1.800,-Eur  na značenie turistických chodníkov, na panely pri chodníkoch, na čistenie okolia Sninských Rybníkov. Pracovníci MsKS a Kaštieľa pravidelne posielajú informácie o akciách a aktivitách v meste na e-mail snina@do-fenix.sk.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci, meste?

MILOVČÍK: Dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou oceňujeme zvyčajne počas akcie „Dni Sniny“. Bývajú ocenení pracovníci s mládežou v oblasti športu, kultúry,…

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

MILOVČÍK: Pri mestskom parlamente pracuje Mládežnícky parlament, ktorý organizuje rôzne aktivity a podujatia pre deti a mládež v meste, zároveň prenáša požiadavky mládežníkov na komisiu mládeže.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

Áno. Hlavne z cykloakcií.  Akcia Poznávame Slovensko na Sninských Rybníkoch – poznávanie celého sninského regiónu,  značenie „Sninskej úzkokoľajky“, mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“, cezhraničné projekty s Poľskom a Ukrajinou, pravidelné letné cykloputovania s mládežou po medzinárodnej cyklotrase „Zelený bicykel“ /SK-UA-PL/.  Novovyznačená červená medzinárodná cyklotrasa „Po stopách Herkula“ od kaštieľa v Snine k zámku v Užhorode. Ďalej udržiavaním ľudových remesiel – účasť na jarmokoch s ukážkami remesiel  /tkanie na krosnách, hrnčiarstvo, drevorezbárstvo,…/

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci, meste?

MILOVČÍK: Akciami na podujatiach mesta /ukážky remesiel/, otvorenie cyklosezóny a pod.

FÉNIX: Čím by mohla obec, mesto  pomôcť členom DO FÉNIX?

MILOVČÍK: Naďalej finančne prispievať na aktivity DO Fénix Snina. Morálnym ohodnotením dobrovoľníkov z DO Fénix Snina pri príležitosti Dni Sniny.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

MILOVČÍK: Detskej organizácii Fénix želám veľa úspechov v dobrovoľníckej práci, veľa zaujímavých akcií pre deti a mládež aj v našom regióne, veľa úspešne zrealizovaných projektov, aj cezhraničných.