UWCŠtipendiá v rámci Young Change Makers Programme od nadácie Velux sú cielené na podporu vzdelávania študentov zo znevýhodnených podmienok, čo pre prípad SR znamená, že pochádzajú z rómskej menšiny alebo žijú v náhradnej starostlivosti. Presnejšie podmienky sú dostupné na http://www.uwc.sk/velux/ . Výnimočnosť štipendií spočíva v tom, že zahŕňajú nielen výdavky spojené so štúdiom, učebné pomôcky, stravu a ubytovanie, ale aj cestovné náklady, jazykovú prípravu študenta pred vycestovaním a prípravu na vycestovanie do zahraničia a zmenu prostredia. Narozdiel od ostatných štipendií, neudávame vekový limit, len ročníky (2.-4.), nakoľko si uvedomujeme, že študenti hlásiaci sa štipendiá od nadácie Velux môžu mať z rôznych dôvodov viac než 18. rokov. 

Na školské roky 2016/17 a 2017/18 máme k dispozícii jedno štipendium na UWC v Mostare (http://www.uwcmostar.ba) a jedno štipendium na UWC v Nórsku (http://uwcrcn.no/). Všetky UWC školy sú interátne. UWC Mostar je asi najmenšia UWC. Študuje tam do 140 žiakov, takže nový študent sa určite nestratí v dave. Čo sa týka osobnej podpory študenta, každý študent má pridelenú tútorskú skupinu 8-10 študentov pod dohľadom učiteľa, ktorý sa snaží pomôcť im s prípadnými akademickými, ale aj osobnými problémami. Škola má aj špeciálnu skupinu na doučovanie angličtiny pre študentov, ktorí majú problémy so štúdiom odborných predmetov v anglickom jazyku.

 

Čo sa týka výberového procesu, všetci uchádzači si podávajú prihlášky, ktoré okrem osobných údajov, informácií o prospechu, opisu mimoškolských aktivít, záujmov a odporúčania učiteľa, zahŕňajú aj niekoľko esejí a motivačný list. V prípade uchádzačov o YCMP štipendiá od Veluxu požadujú aj sprievodný list od tútora/opatrovníka študenta, aby sme si vytvorili konkrétnejší obraz o podmienkach, z ktorých študent pochádza a mali lepšiu predstavu, aký má študijný a osobnostný rozvojový potenciál. Na základe písomných prihlášok pozývajú študentov na osobné pohovory. Nejedná sa o žiadne vedomostné testy. Posudzujú a porovnávajú pri nich vhodnosť študentov na UWC školy a naopak. Úlohou študentov je hlavne byť sami sebou. :)

Na záver ešte niekoľko videí o štúdiu na UWC: http://www.youtube.com/watch?v=fuRG6-CXfYw Veronika Cibuľková študovala druhý rok naUWC v Kostarike http://www.youtube.com/watch?v=jRn_FTgcJv0 kreslené video o UWC a konkrétne o UWC v Mostare:   http://www.youtube.com/watch?v=YEp4zV8CAnM video starších študentov pre nových študentov. Od 3:03 sú informácie o CAS (creativity, action, service) – povinne voliteľných mimoškolských programoch, medzi inými aj práca s miestnymi rómskymi deťmi z časti Karašebeš. Žiaľ je celé v angličtine a titulky sa zapnúť nedajú.

A video, ktoré vysvetľuje povojnovú situáciu v Mostare, dôvod, prečo bola škola založená, a ako sa snaží vylepšiť spolunažívanie etnických skupín rozdelených vojnou: http://www.youtube.com/watch?v=wa-NxGogg9M

 

Facebookové stránky škôl:

https://www.facebook.com/uwcmostar?fref=ts

https://www.facebook.com/uwcrcn/?fref=ts

 

Facebooková stránka, na ktorej uverejňujú aktuálne informácie, ale aj blogy a videá od ich študentov: https://www.facebook.com/uwcslovakia