erb mesta8.marca 1376 kráľ Ľudovít I. Veľký vydal pre osadníka Henricha Krickera zakladajúcu listinu, aby na mieste zvanom Krásny Les (Seperdeo) svoj dom a osadu mohol založiť a množstvom ľudí ju zaplniť. Bol tu len les, krásny – SEPERDEO VITA. Čistá panenská príroda. Prvé správy o uhlí sa objavili až v druhej polovici 18-tého storočia, kedy sa uhlie dolovalo pre potreby Bojnickeho zámku. Banský ťažobný závod vznikol v roku 1909. V tom čase tvorili obyvateľstvo Handlovej baníci rôznych národností, ktorí sa do mesta prisťahovali za prácou.

zdroj: handlova.sk

DSCN5527Na otázky odpovedá zástupca primátora mesta Handlová (okres Prievidza) DUŠAN KLAS

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

KLAS: Aby sme mali prehľad o  potrebách mladých ľudí v našom meste vytvárame podmienky pre aktívny vzťah medzi mestským zastupiteľstvom a zástupcami mládeže. Mladí ľudia v našom meste sa aktívne podieľajú na verejnom živote, máme vytvorené aktívne demokratické vzťahy medzi mestským zastupiteľstvom a mladými ľuďmi za účelom riešenia otázok dotýkajúcich sa života mládeže v meste, mladí ľudia sú zapojení do aktívneho občianskeho života v meste.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

KLAS: Cieľom mesta Handlová je vymedzenie základnej filozofie a hlavných priorít  práce s deťmi a mládežou, ktoré by rešpektovali všetci, ktorí pracujú v tejto oblasti.  Zistené informácie sú podnetom na uplatňovanie nových efektívnych foriem práce a prístupu k mladej generácie a zároveň sú predmetom rokovania komisií pri MZ, MsZ, sú zapracované do Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

KLAS: Dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou sú zverejňované na stránkach mesta Handlová, sú zaradené aj v mesačníku Handlovské noviny a v regionálnej TV. Každoročne sú najlepší a najaktívnejší ocenení pri viacerých príležitostiach v meste napríklad najlepší športovci, naj učiteľ, a rámci Katarínskych dní v meste.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

KLAS: Mesto Handlová je základným článkom pri napĺňaní komunálnej mládežníckej politiky a vytváraní podmienok na aktivity vo voľnom čase a na zaistenie možnosti participácie detí a mládeže v spolupráci so štátnymi a neštátnymi organizáciami. Pre vytvorenie týchto podmienok sú nevyhnutné finančné zdroje a poznanie potrieb mladej generácie v Handlovej.

Finančné prostriedky na prácu s deťmi a mládežou v rozpočte mesta nie sú účelovo vyčlenené. Aktivity pre deti a mládež a záujmové vzdelávanie financujeme prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta v rámci viacerých rozpočtových kapitol z príjmov mesta z podielových daní, vlastných príjmov a dotácií zo štátneho rozpočtu.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

KLAS: Vysoko oceňujeme snahu a prácu všetkých dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou, so skúseností vieme, že majú ľudský prístup, sú vzorom pre mladých ľudí čím ich posúvajú dopredu v rozvoji ich osobnosti, charakteru, postojov aj vedomostí a zručností. V našom meste je veľa ochotných ľudí v rôznych organizáciách a inštitúciách, ktorým na deťoch a mládeži záleží. Vážime si ich prácu.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

KLAS: Mladých ľudí v našom meste zastrešuje  Detský a mládežnícky parlament, ktorý je poradný orgán primátora mesta, je kontrolným a iniciatívnym orgánom je tvorený zástupcami študentov a žiakov jednotlivých handlovských základných a stredných škôl, zástupcov o.z. a n.o. pracujúcich s deťmi a mládežou, ako aj z dobrovoľníkov z radov mládeže. Prostredníctvom   svojho   primátora   DaMP   dáva   návrhy,   podnety   a pripomienky primátorovi mesta, ktorý sa nimi zaoberá a spätne informuje DaMP o výsledkoch. Ďalej sa  podieľa  spolu s mládežníckymi organizáciami v meste  na organizovaní podujatí pre svojich rovesníkov,  presadzuje a chrániť záujmy žiakov a študentov škôl a školských zariadení, ako aj ostatných mladých v meste,  presadzuje zlepšenie prístupu mladých ľudí ku kvalitným informáciám a  podporuje participáciu mladých ľudí v meste.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

KLAS: Činnosť DO Fénix veľmi dobre poznáme. Je to jedna z najväčších a najaktívnejších organizácii v meste. Mesto je pravidelne informované o činnosti DO Fénix prostredníctvom stretnutí s vedením mesta, ale aj informačnými materiálmi, ktoré nám ÚO Handlová doručuje. Sme pozývaní aj na podujatia organizované ÚO  Handlová.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

KLAS: Plánujeme zapojiť DO Fénix do celomestských aktivít, prezentovaním ich činností.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

KLAS: Naše mesto podporuje  DO Fénix, je ochotné prijímať názory a návrhy od členov  a veríme, že naša spolupráca bude stále rovnako na dobrej úrovni.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

KLAS: Gratulujeme k peknému jubileu 25. rokov úspešnej činnosti DO Fénix na Slovensku a prajeme  čo najviac aktívnych a kreatívnych mladých ľudí, nápadov, úspechov a do ďalších 25- tich rokov veľa pekných zážitkov.