erb Obec bola osídlená od dávnoveku, čoho dôkazom sú nálezy: kamenná sekera z lokality Slamenná, nálezy z doby kamennej pri výstavbe diaľnice D-1, ale najmä bronzový nôž z obdobia halštatskej kultúry r. 1500 pr. Kristom, nájdený na brehu Váhu v strede obce. Chotárne názvy ako „Turie pole“ a ďalšie svedčia o starobylosti osídlenia tohto územia.Po roku 960 je tu misijná stanica z Nitrianska, pôsobenie miestnych pustovníkov v pustovniach, z toho je tu dávna cirkevná tradícia sv. Antona Pustovníka. Podľa vizitácie z roku 1222 bola údajne spoločná farnosť Važca a Štrby, a tak možno predpokladať , že išlo o osadu Šoldovo, ktorú rozrumil tatarský vpád.

zdroj: obecvazec.sk

starosta obce VažecNa otázky odpovedá starosta obce Važec (okres Liptovský Mikuláš) MILAN LIŠTIAK

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

LIŠTIAK: Zisťujem prostredníctvom rozhovorov a spoločnými stretnutiami v škole.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

LIŠTIAK: Rokujeme v komisiách, vhodné názory uplatňujem v plánoch, taktiež sa informáciami zaoberáme aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

LIŠTIAK: Áno, prostredníctvom obecných novín a webovej stránky obce.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

LIŠTIAK: Áno, systém financií prerozdeľujeme na základe rokovania obecného zastupiteľstva.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

LIŠTIAK: Stretnutiami spojenými s odovzdávaním ďakovných listov, darčekových predmetov. O ich práci informujem na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a v obecných novinách.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

LIŠTIAK: Áno, rozhovormi a stretnutiami. Dobrú myšlienku, nápad si veľmi rád vypočujem a budeme rokovať.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

LIŠTIAK: Poznám činnosť detskej organizácie prostredníctvom časopisu Let s Fénixom a detskej rady Smile, ktorá vznikla v rámci etapovej hry.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

LIŠTIAK: Podobnými aktivitami ako v etapovej hre: pomoc pri upratovaní obce, organizácia rôznych športových podujatí.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

LIŠTIAK: Materiálne a propagačne.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

LIŠTIAK: Detskej organizácii prajem veľa aktívnych členov a výborných dobrovoľníkov, naďalej chuť pracovať s deťmi a mládežou, mnoho dobrých nápadov pri organizovaní skvelých projektov a veľa ďalších rokov úspešnej existencie.