erbKultúrno – osvetová činnosť obce bola a aj je súčasťou každodenného života. V predvojnovom období ju zabezpečovali predovšetkým učitelia a ochotnícke divadlo.
V októbri 1928 bola založená obecná knižnica s počtom kníh 52.
Prvé filmové predstavenie zhliadli žiaci školy v Snine 25.03.1928.
Prvé rozhlasové vysielanie si vypočuli občania v miestnej škole 08.12.1935.

Kultúrna činnosť nezanikla ani v dnešnej dobe. Od roku 2000 aktívne pracuje v obci ženská spevácka skupina Hámorčanka a detská spevácka skupina Hamorčatá.

zdroj: zemplinskehamre.sk

368Na otázky odpovedá starosta obce Zemplínske Hámre (okres Snina) RASTISLAV ZAREMBA

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

ZAREMBA: Obec Zemplínske Hámre uskutočnila prieskum potrieb viacerých vekových skupín v rámci prípravy Plánu rozvoja obce (bývalý Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Okrem tejto formy starosta obce využíva rozhovory a osobné stretnutia so zástupcami mládeže z obce (z OZ STEP) na pravidelnej báze, stretnutia so zástupcami mládežníckych športových klubov a i.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

ZAREMBA: Informácie získané z analýz a potrieb mladých zapracúva obec do plánu činností jednotlivých obecných inštitúcií (obecná telocvičňa, múzeum), ktoré sa poskytovaním príslušných služieb snažia priblížiť k naplneniu potrieb miestnej mládeže vo svojich oblastiach.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

ZAREMBA:  Obec Zemplínske Hámre spolupracuje s miestnymi záujmovými združeniami a ich výsledky ale i dobré príklady z praxe zverejňuje prostredníctvom sociálnych sietí na svojom profile na facebooku, popr. na webovej stránke obce.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

ZAREMBA: Obec Zemplínske Hámre má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov – dotácií obce medzi záujmové a športové združenia z obce, prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách. Činnosť obecných mládežníckych športových klubov je už niekoľko rokov čiastočne financovaná dotáciou od obce.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

ZAREMBA:  Doposiaľ sme v obci nemali priestor na využitie práce dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou. Niektorí mladí obyvatelia obce už síce niekoľko rokov pôsobia ako pracovníci s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania a programu Európskej komisie ERASMUS+, avšak ich znalosti neboli doteraz využité na úrovni obce. Napriek tomu od minulého roku sa vytvára priestor na využitie práce (hoc aj zahraničných) dobrovoľníkov v obecnom múzeu, kde by okrem práce a komunikácie s miestnou mládežou pomáhali zariadiť a uviesť do prevádzky remeselnú dielňu.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

ZAREMBA: Samozrejme. Akákoľvek forma, ktorá bude najviac vyhovovať deťom a mládeži.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

ZAREMBA: Áno, činnosť DO Fénix poznám skrz projekt miestnej DO Fénix „Zobuď sa a poď“ z roku 2015 a skrz prácu manželov Talarovičovcov zo Sniny.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

ZAREMBA: Napr. usporadúvaním pravidelných akcií pre deti/mládež? Akákoľvek aktívna forma občianstva bude v obci vítaná :)

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

ZAREMBA: Obec môže členom DO FÉNIX poskytnúť priestory na stretávanie, na realizáciu vzdelávacích a spoločenských akcií a výstavnú miestnosť na prezentáciu výsledkov ich práce.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

ZAREMBA: Všetko len to najlepšie! :)