erbArcheologické vykopávky dosvedčujú osídlenie už v neolite. Prvá písomná zmienka pochádza z konca júla v roku 1284 (pod menom Vasaros Tyba). Druhá písomná zmienka je z 16. augusta 1334 (podľa niektorých je tento údaj mylný). Mestské právaboli udelené v roku 1351. Počas prvej Česko-slovenskej republiky a znovu od roku 1996 boli Sobrance okresným mestom. Počas druhej svetovej vojny boli v rokoch 1939 – 1945 anektované Maďarskom, mesto a okolie mesta sa stalo na niekoľko mesiacov bojiskom a väčšina budov bola zničená či poškodená.

zdroj: wikipedia.sk

4Na otázky odpovedá primátor mesta Sobrance (okres Sobrance) PAVOL DŽURINA

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

DŽURINA: Mládež je skupina obyvateľstva s charakteristickými črtami a vlastnosťami, špecifickými záujmami a požiadavkami. Preto je taká dôležitá otvorená komunikácia s touto skupinou obyvateľstva. Ich názory a potreby posúvajú dopredu aj orientáciu mesta a môžu prispieť k skvalitneniu života všetkých obyvateľov. Pre analýzu a riešenie zistených nedostatkov je dôležité otvorene komunikovať s mladými ľuďmi na spoločných stretnutiach a to či na úrovni vedenia mesta, poslancov MsZ alebo komisií, ktoré mesto zriadilo. Len vtedy sme schopní pracovať aj na riešeniach.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

DŽURINA: Informácie, ktoré sa nám podarí zozbierať riešime na úrovni mesta. Materiály a referáty obsahujú súbor získaných poznatkov. Následne sú spracovávané a predkladané pred mestské zastupiteľstvo, ktoré je hlavným odobrujúcim orgánom na ceste k realizácii jednotlivých vízii a nápadov. Keďže sa často jedná o výkon viazaný na rozpočet, je týmto spôsobom zabezpečená aj transparentnosť.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

DŽURINA: Prácu mládežníckych a dobrovoľníckych organizácii sa snažíme patričným spôsobom oceniť. Uvedomujeme si dôležitosť fungovania organizácii spomínaného typu. Informácie o ich prínose pre mesto i o ich aktivitách prezentujeme v mestskej televízii, ale aj v regionálnych printových médiách a samozrejme na dnes už neodmysliteľných sociálnych sieťach, kde má mesto taktiež zastúpenie. Mladých ľudí každoročne oceňujeme na podujatiach, ktoré organizuje mesto.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

DŽURINA: Jednotlivé občianske združenia sa môžu a teda aj uchádzajú o dotáciu, či už na činnosť, podujatia alebo jednotlivé aktivity. Ich prácu sa snažíme podporiť a viackrát sme pomohli aj jednorazovou finančnou podporou.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

DŽURINA: Okrem spomínaných informácii o činnosti odprezentovaných v mestskej televízii, tiež v printových médiách, neopomínajúc internet a sociálne siete sa snažíme činnosť oceniť aj tradičnými cenami, odovzdávanými primátorom. Či už sa jedná o výročne ceny, alebo o ceny oceňujúce aktivitu a celospoločenský prínos.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

DŽURINA: Názory mladých ľudí sú určite vítanou zmenou. Pretože od nich záleží ako bude vyzerať obec v budúcnosti.  Ich záujem a participácia môže niektoré problémy ozrejmiť a tiež ponúknuť iný pohľad na daný problém. Existuje množstvo možností ako môžu mladí na svoje názory  upozorniť a prezentovať. Aj komunikáciou s volenými zástupcami, ktorí ich dotiahnu do zdarného konca.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

DŽURINA: Činnosť detskej organizácie Fénix poznám, nakoľko mám informácie o spolupráci a činnosti aj priamo v Sobranciach. Ich aktivity vnímam aj prostredníctvom informácii z internetu, či už sa jedná o sociálne siete alebo priamo cez domovskú stránku.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

DŽURINA: Aj napriek snahe je niekedy problematické obsiahnuť všetkých a nikoho neopomenúť. V meste preto veľmi vítame a oceňujeme už existujúcu spoluprácu s orientáciou na sociálne znevýhodnené deti a mládež. Vďaka tejto organizácii už viacero detí dostalo možnosť zažiť niečo nové, vidieť krásne miesta, za čo im patrí vďaka. Veľmi pozitívne by sme hodnotili aj ďalšiu participáciu a kontakt s mladými nášho mesta.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

DŽURINA: Mesto vyjadruje podporu a zároveň aj ochotu pomôcť s organizáciou podujatí a v prípade potreby poskytnúť aj finančnú výpomoc.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

DŽURINA: K výročiu by som zaželal organizácii hlavne množstvo schopných členov, ktorí budú so sebou prinášať aktivitu, invenciu a skvelé nápady na to, ako spraviť čo možno najviac pre deti a mládež v našej obci, ale aj mnohých ďalších obciach.