visegrad_fund_logo_blue

Project Neighbors without borders was approved. Thank you for your support of Visegrad Fund

Ďakujeme Visegrad Fund-u   za podporu projektu Neighrbors without borders!  

Project Neighbors without borders is the summer festival of generations of the four countries based on the need to actively involve several generations in international activities, get to know the country, its culture, traditions, and crafts – today and in the past. Project aims to achieve that children and young people know the history of countries, customs, traditions as well as bring today’s culture and the arts to other generations and thus creating space for mutual cooperation, tolerance, friendship and mutual learning through shared experiences.

Projekt Neighbors without borderrs   je letný  festival generácii  štyroch krajín, ktorý  vychádza z potreby aktívne zapojiť  viac generácii  do medzinárodných aktivít, spoznávať  jednotlivé krajiny, ich kultúru, tradície, remeslá  dnes a v minulosti. Projektom chceme docieliť, to aby deti,  mladí ľudia poznali minulosť krajín, históriu, zvyky, tradície a zároveň dnešnú kultúru a umenie priblížiť ostatným generáciám a vytvorili   priestor pre vzájomnú  spoluprácu,  toleranciu,  priateľstvá a vzájomné učenie sa prostredníctvom spoločných zážitkov.

Partners of project:

25_rokov_logo

Slovakia- Detská organizácia FÉNIX( Children organisation )

 

RADAMBUK

Czech Republic – Radambuk Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – LINK

logo HU

Hungary – SZLOVÁK GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM

BIESCADY

Poland  – Fundacja Bieszczadzka- LINK

visegrad_fund_logo_blue

Visegrad Fund – LINK