Áno, dnes je ten deň, kedy nadobúda účinnosť nariadenie EÚ pod ľudovým názvom GDPR, ktorá sa u nás stala novelou zákona o ochrane osobných údajov. Aj keď sa môže zdať, že sa nás to netýka, treba si spomenúť na staré známe pravidlo: Neznalosť zákona neospravedlňuje.

GDPR (General Data Protection Regulation) je Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Detaily tejto novinky by uspali nejedného vytrvalca, no treba si objasniť aspoň nejaké základy. Táto novela zákona má jeden cieľ: väčšia ochrana práv jednotlivcov. Firmy, podniky, inštitúcie, organizácie ale aj všetci, ktorí spracúvajú vaše údaje od dnes podliehajú zvýšeným kritériám zabezpečovania ochrany týchto údajov.

Vy, my, a všetci, ktorí poskytujú svoje osobné údaje na nejaký účel majú v súvislosti s touto novelou niekoľko nových práv. Jedným z týchto práv je Právo poznať svoje práva. Na základe tejto novinky má každý, kto spracúva vaše – naše osobné údaje povinnosť oboznámiť dotknuté osoby o ich právach.

Naša organizácia bude mať sprístupnenú informáciu o právach na svojich internetových stránkach a sociálnych médiách. Dovtedy si o svojich právach môžete prečítať tu:

Detská organizácia FÉNIX, o.z., so sídlom Račianska 72, 831 03 Bratislava, IČO: 17310920

DIČ: 2020849094 v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa smernice Európskeho Parlamentu a Rady EÚ Č. 2016/679 GDPR vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov dotknutých osôb.

 

Prevádzkovanie a spracovávanie týchto údajov je vykonávané pre účel naplnenia zmluvných vzťahov Detskej organizácie FÉNIX, o.z., za účelom monitorovania svojej činnosti, evidencie členov a za účelom súladu s právnymi predpismi.

Tieto údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú, a to na dobu potrebnú pre naplnenie účelu prevádzkovania a spracovávania osobných údajov.

Dotknuté osoby, ktorých dáta sú poskytované na prevádzkovanie a spracovávanie majú podľa §19 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo:

  • na prístup k svojim osobným údajom od kontaktnej osoby prevádzkovateľa
  • na opravu osobných údajov
  • na výmaz osobných údajov, ak to nie je v rozpore s účelom spracovania
  • na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak to nie je v rozpore s účelom spracovania
  • namietať proti spracovaniu osobných údajov
  • na prenos osobných údajov
  • na odvolanie súhlasu kedykoľvek, ak to nie je v rozpore s účelom spracovania
  • na podanie návrhu na začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade záujmu o využitie týchto práv alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na kontaktných e-mailových adresách.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás kontaktujte na Ústredí