Vďaka programu Erasmus+ sa v krásnom prostredí Vysokých Tatier v rekreačnom zariadení Detský raj v Tatranskej Lesnej   uskutočnila od 11-18.8.2018  mládežnícka výmena Future ? We need the KEY!  Do aktivity sa zapojilo 25 mladých ľudí  z 5 krajín – Česká Republika, Litva, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko.  Cieľ bol jasný, získať kľúče, naučiť sa niečo nové, dozvedieť sa nové  informácie,  vedomosti, zlepšiť svoje  zručnosti, spoznať nových kamarátov, komunikovať v cudzom jazyku a na záver vylúštiť heslo – The  Future is  yours!

Mládežnícka výmena patrila  témam kritické myslenie v našom bežnom živote, digitálny svet, participácia mladých ľudí, komunikácia, tímová spolupráca, život je hra – používanie hry na to, aby sme sa niečo naučili – a rozvíjaniu 8 kľúčových kompetencií.

Mladí ľudia odchádzali z výmeny s naplnenými očakávaniami a s batôžkami  zážitkov a získaných  zručností, ktoré im budú nápomocné pre ich  ďalšie aktivity a pre ich budúcnosť.

A na záver….

Poďakovanie za spoluprácu a aktívnu účasť  patrí programu Erasmus+ , Národnej agentúre IUVENTA,  partnerským organizáciam :  Egyesület Fiatalok a részvételért, Unique projects, NOI, PRIETENII COPIILOR, Asociace

stredoskolskych klubu Ceske republiky z.s,  Josefovi Chládkovi, Petre Zavadilovej, všetkým účastníkom a lídrom, ubytovaniu Detský raj v Tatranskej Lesnej a  spoločnosti Naše slovenské- #naseslovenske

Tešíme sa zase nabudúce!

We already have all the keys!

Thanks to the Erasmus+ Program, the Youth Exchange “Future? We need a KEY!” took place from 11th to 18th August 2018 in the Children’s Paradise accommodation facilities, Tatranská Lesná, in the beautiful High Tatras mountain region. Twenty-five young people from 5 countries – the Czech Republic, Lithuania, Hungary, Slovakia and Romania – participated in the activities. The goal was clear: gain the keys, learn something new, receive new information, acquire new knowledge, improve your skills, meet new friends, communicate in English, and finally, reveal the password – The Future is yours!

The Youth Exchange was dedicated to the topics of critical thinking in our everyday life, digital world, participation of young people, communication, teamwork, life is a game – use of the game to learn something new – and to the developing of the 8 key competencies.

Young people were leaving the exchange with fulfilled expectations and with “a backpack” full of experience and skills that will help them in their further activities and their future.

In the end ….

Thanks for your cooperation and active participation goes to: Erasmus+ Program, the IUVENTA National Agency, Egyesület Fiatalok and Részvételért partner, Unique projects, NOI, PRIETENII COPIILOR, Association of High School Clubs of the Czech Republic, Josef Chládek, Petra Zavadilová, all the participants and leaders as well as to Children’s Paradise accommodation facilities in Tatranská Lesná and company Naše Slovenské- #naseslovenske

We look forward to meeting you again!