Participácia je súčasťou demokratickej spoločnosti. Participovať znamená zúčastňovať sa, podieľať sa, a preberať zodpovednosť. Participácia má byť konštruktívna a dobrovoľná.

Participáciou sa deti a mládež zapájajú do rozhodnutí a v dialógu s dospelými sú vnímaní ako partneri. V prostredí, kde deti a mládež  cítia, že na ich názore záleží sa zapájajú častejšie a s nadšením.  Vedením k participácii rozvíjajú deti a mládež množstvo zručností a  kompetencií, napr. kritické myslenie, organizačné zručnosti. Okrem toho sa učia o vlastných právach a v praxi skúšajú ako svojím konaním môžu veci zmeniť.

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, v ktorom sa občania zapájajú priamo do rozhodnutia o použití časti financií z rozpočtu (napr. obecného, školského). Podporuje verejnú diskusiu. Cieľom je zapojením občanov do výberu projektov a rozhodnutí o podpore zvýšiť dopad lokálnej politiky. Ľudia môžu určiť, čo chcú v zlepšiť a zapojiť sa do tvorby i realizácie projektov z rozpočtu.

PARTI je pilotný projekt participatívneho rozpočtu na úrovni základných organizácií. V prvom ročníku získa max. 7 ZO sumu 200€, o ktorých použití rozhodnú samotní členovia danej ZO.

Cieľom projektu je vzdelávať členov o participácii, rozvíjať ju v rámci DO FÉNIX. Pilotným projektom participatívneho rozpočtu podporiť ďalšie rozvíjanie participatívnych procesov v ZO. Poskytnúť možnosť vyskúšať si participatívny rozpočet na vlastnej koži a motivovať členov aktívne sa zapájať v spoločnosti a zavádzať participatívne procesy, kde je to možné.

Členovia sa budú podieľať na rozhodnutiach s vedomím vlastnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

HARMONOGRAM:

Úvodné projektové stretnutie (1 koordinátor 18+ a 2 mládežníci/ZO) 22.-24.3.2019
Propagácia PR, informovanie o procese a možnosti zapojenia sa, prípadné rozšírenie tímu zodpovedného za realizáciu apríl  2019
Vyhlásenie PR, navrhovanie projektov, verejná diskusia apríl 2019
Spísanie a podanie projektov apríl 2019
Zhodnotenie realizovateľnosti apríl  – máj  2019
Kampane a hlasovanie máj 2019
Vyhlásenie víťazného projektu máj 2019
Realizácia projektu máj – august 2019
Evaluačné stretnutie september 2019

Prínos projektu:

  • Zvýšenie transparentnosti v ZO
  • Rozvoj spektra kompetencií členov (napr. organizačné, komunikačné, prezentačné, občianske)
  • Preberanie zodpovednosti mladšími členmi
  • Zvýšenie spokojnosti členov
  • Získavanie informácií k ďalšej činnosti a lepším rozhodnutiam
  • Podpora učenia základných demokratických princípov

Projekt je určený pre max. 7 ZO, ktoré sa prihlásia e-mailom na adresu spravnecentrum@do-fenix.sk. Prihlasuje sa koordinátor + 2 členovia vo veku 13 – 17 rokov. V e-maili je potrebné uviesť motiváciu zapojenia sa do projektu.

Dôležité informácie:

Úloha koordinátora je usmerňovanie a podpora. V žiadnom prípade nesmie ovplyvňovať členov v ich rozhodnutiach.

K projektu je potrebné doložiť foto alebo videodokumentáciu (fázy projektu, výsledky).

Podmienkou zapojenia je účasť na úvodnom a záverečnom (evalvačnom) stretnutí.

Nezabúdať na používanie loga DO FÉNIX a logo MŠVVaŠ SR.

Zapojená ZO získa 200€ na vybraný projekt (po konzultácii s ústredím, potrebné ich vydokladovať po skončení projektu).

Suma z participatívneho rozpočtu má slúžiť na rozvoj činnosti DO FÉNIX a podporiť jej členov v aktivitách. Napr. miniknižnica v klubovni, spoločenské hry na pravidelné stretnutia, projektor na letné kino v parku. Nesmie byť použitá na podujatia, výlety a pod.

Výsledok musí mať lokálny dopad a byť udržateľný. Materiál nakúpený z týchto finančných prostriedkov musí mať označenie logo DO FÉNIX a MŠVVaŠ SR + IUVENTA.

Koordinátor dostane po skončení projektu „metodický“ balíček na rozvoj projektu a osobnostný rast.

Použité zdroje:

Have Your Say. Manual on the revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life. Council of Europe. 2015.

Kompasito. Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam. Rada Európy. 2007.