Milí Fénixáci, cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základných organizácií v Detská organizácia FÉNIX, o.z., po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Činnosť ZK bude spustená od 1.10.2020, vzhľadom k tomu, že 1.10.2020 vydá Minister školstva B. Grohling usmernenie pre Základné kolektívy. V mesiaci september sú povolené organizovať podujatia do 50 účastníkov, pričom musia mať všetci účastníci rúška a musia mať podpísané Čestné prehlásenie (viď. príloha), ku ktorým musí byť vedená evidencia.

Použitie dotácie je možné na všetky podujatia organizované na Slovensku. Pri realizácii podujatí je potrebné sledovať stránku Úradu verejného zdravotníctva a riadiť sa aktuálnymi pokynmi.

Nasledujúci dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V prípade, ak je potrebné, Základné organizácie konzultujú  s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Základná organizácia ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí – členov DO FÉNIX obvyklým spôsobom.   

Dokument je koncipovaný ako výstražný systém a zároveň manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy Základný kolektív/Základná organizácia nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho člena či dobrovoľníka. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má Základná organizácia dobrovoľníka, člena, alebo spolupracovníka  podozrivého na ochorenie a preverujú sa tieto podozrenia. V takomto prípade je činnosť Základnej organizácie pozastavená. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity u členov, dobrovoľníkov, spolupracovníkov  základnej organizácie.

 

Zelená fáza

Základné odporúčania

 • Základná organizácia v septembri organizuje len malé podujatia, neorganizuje zatiaľ pravidelnú činnosť.
 • Pravidelná činnosť základných kolektívov bude spustená na základe odporúčania MŠVVaŠ pre záujmové krúžky a kluby 1.10.2020.
 • Základná organizácia zverejní oznam rodičom za akých podmienok sa môže dieťa zúčastniť aktivít.
 • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienické a epidemiologické opatrenia.
 • Dobrovoľníci, pri organizovaní aktivít v prípade potreby zabezpečí rozstupy pri všetkých aktivitách.
 • Pri podujatiach je potrebné dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia.
 • Základná organizácia zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
 • Odporúčame podujatia realizovať hlavne vo vonkajších priestranstvách.
 • Od každého člena je potrebné podpísané čestné vyhlásenie (viď. príloha).
 • Je povinné viesť evidenciu čestných vyhlásení.
 • Dieťa si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Všetci nosia rúško, alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržujete, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk
 • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov, alebo predmetov, treba vykonávať minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

Zákonný zástupca dieťaťa

 • Odovzdá vedúcemu základného kolektívu v svojej ZO Čestné prehlásenie.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa na aktivitu dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vedúceho základného kolektívu, dobrovoľníka, či predsedu Základnej organizácie.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Pri podozrení na ochorenie

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov.

V prípade podozrivého dieťaťa, dobrovoľníka, spolupracovníka,  alebo pracovníka sa riadi základná organizácia  usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

Oranžová fáza-POZASTAVENIE činnosti

 • Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa, alebo zamestnanca z ochorenia COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR.
 • V danej Základnej organizácii Do FÉNIX sa tým pádom celá činnosť zastaví a musí sa daná situácia podrobne preskúmať.
 • V oranžovej fáze je povolená iba ONLINE činnosť Základnej organizácie a jej Základných kolektívov.

Červená fáza-činnosť ZASTAVENÁ

 • V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 je Základná organizácia povinná  nahlásiť túto skutočnosť na Ústredie DO FÉNIX a činnosť danej ZO je zastavená. Ďalej sa bude riadiť pokynmi ÚVZ SR v mieste pôsobnosti.

V prílohe nájdete:

 • Čestné prehlásenie pre člena do 18 rokov
 • Čestné prehlásenie pre člena nad 18 rokov

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

 • e- mailom : fenix@do-fenix.sk
 • + 421 2 44 63 63 71,
 • Mobil: +421 0910929389