V dňoch 18. – 20. augusta 2022 sa v Bratislave konalo zasadnutie výkonného výboru DO FÉNIX, ako aj zasadnutie kontrolnej komisie DO FÉNIX. Členovia výkonného výboru a kontrolnej komisie diskutovali o činnosti DO FÉNIX v prvom polroku roku 2022 a tiež o jej ďalšom smerovaní. Zhodnotili letné aktivity organizované ústredím – Letný zážitkovo-vzdelávací kurz Zdravie nie je klišé, akreditované vzdelávanie Mladý vedúci, podujatie Budujeme vzťahy a tiež letné školy školičky, organizované ZO. Vzali na vedomie stav hospodárenia a účtovnej závierky. Taktiež rozhodli o začatí či pokračovaní príprav na ďalšie plánované aktivity a podujatia – 14.CSSF a Detská konferencia, Veľká výmena skúseností a zasadnutie SRF, FeDoR, mládežnícke konferencie, PARTI projekt a iné. V závere sa zamerali na aktuálne otázky v chode DO FÉNIX.

Okrem oficiálnej časti bol pre členov VV a KK pripravený aj sprievodný program – večerná prehliadka mesta Bratislava, návšteva vodného diela Čunovo, návšteva galérie Danubiana a prehliadka Račianskych vinohradov.