21. – 22. apríla 2023 sa v Park hoteli Čingov v Smižanoch uskutoční Valné zhromaždenie DO FÉNIX .

Valnému zhromaždeniu predchádzali zasadnutia rád základných organizácií, na ktorých členovia zhodnotili svoju činnosť za ostatné 3 roky  a stanovili si ciele na ďalšie obdobie. Venovali sa aj témam, ktoré budú predmetom Valného zhromaždenia. Taktiež si zvolili vedenie ZO (predsedu/predsedníčku, hospodára/hospodárku a revízora/revízorku) a delegátov/delegátky na Valné zhromaždenie.

Ak ste sa zasadnutia rád nezúčastnili, ešte stále máte možnosť poslať námety na rokovanie VZ.

Námety a návrhy môžete posielať na e-mailovú adresu nikola@do-fenix.sk alebo fenix@do-fenix.sk 

Na Valnom zhromaždení plánujeme prerokovať úpravu smerníc DO FÉNIX, správa o napĺňaní strategického plánu, správa KKF a v neposlednom rade, voľba členov SRF, KKF a nového predsedu / novej predsedníčky DO FÉNIX.