Prihlasovanie sa do projektu PARTI je ukončené. Základné organizácie, ktoré boli vybrané do projektu sú: ZO Handlová, ZO Humenné, ZO Stará Turá, ZO Košická Belá, ZO Zemplínska Teplica. Na úvodnom víkendovom stretnutí PARTI projektu, ktoré sa uskutoční 13.10 – 15.10.2023 v Trenčíne, vyškolíme 2 mladých ambasádorov a koordinátora z každej ZO. Tí budú viesť participatívny rozpočet na ZO a do participácie zapoja svojich kamarátov a kamarátky – ďalších členov/ členky DO FÉNIX. Úvodné školenie sa bude sústrediť na témy participácie a súvisiacich pojmov. Okrem teórie si ukážeme ako tvoriť takéto projekty v praxi a účastníci školenia sa tak na svoje ZO vrátia s pochopením, akým spôsobom svoje projekty tvoriť.

Čo je to Parti?

Participácia je súčasťou demokratickej spoločnosti. Participovať znamená zúčastňovať sa, podieľať sa, a preberať zodpovednosť. Participácia má byť konštruktívna a dobrovoľná. Participáciou sa deti a mládež zapájajú do rozhodnutí a v dialógu s dospelými sú vnímaní ako partneri. V prostredí, kde deti a mládež cítia, že na ich názore záleží sa zapájajú častejšie a s nadšením. Vedením k participácii rozvíjajú deti a mládež množstvo zručností a kompetencií, napr. kritické myslenie, organizačné zručnosti, preberanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia a činy.  Okrem toho sa učia o vlastných právach a v praxi skúšajú ako svojím konaním môžu veci zmeniť.
Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, v ktorom sa občania zapájajú priamo do rozhodnutia o použití časti financií z rozpočtu (napr. obecného, školského). Umožňuje občanom identifikovať a  projekty podporené z rozpočtu. Podporuje verejnú diskusiu. Cieľom je zapojením občanov do výberu projektov a rozhodnutí o podpore zvýšiť dopad lokálnej politiky.

Tento rok na svoj participatívny projekt zapojené základné organizácie dostanú sumu 400 eur.