O čo ide?

PARTI projekt – projekt participatívneho rozpočtu na úrovni základných organizácií. Vybrané ZO získajú sumu 300 eur o ktorých použití rozhodnú samotní členovia danej základnej organizácie. Cieľom projektu je vzdelávať členov o participácii, rozvíjať participáciu v rámci DO FÉNIX. Projektom participatívneho rozpočtu je podporiť ďalšie rozvíjanie participatívnych procesov v základnej organizácii. Poskytnúť možnosť vyskúšať si proces participatívneho rozpočtu na vlastnej koži a motivovať členov aktívne sa zapájať v spoločnosti a zavádzať participatívne procesy, kde je to možné. Členovia sa budú podieľať na rozhodnutiach s vedomím vlastnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

Prihlasuje sa jeden DOSPELÝ koordinátor projektu a dvaja mladí ambasádori (do 18 rokov).

miniPARTI projekt – projekt participatívneho rozpočtu určený pre ZO pracujúce pri MŠ. Rovnako, ako pri PARTI projekte ide o projekt budovania niečoho, prinášania niečoho nového, či potrebného, vďaka spolupráci a spoločnému rozhodovaniu. Spolupracovať na projekte by ste mali s najmenšími fénixákmi, no v tomto prípade ide iba o prezentáciu projektov, či zber nápadov. Na miniPARTI projekt môžete získať 300 eur.

Do miniPARTI sa prihlasuje jeden VEDÚCI/PREDSEDA zo ZO a jeden rodič, ktorého dieťa je členom danej ZO.

Tento rok však PARTI i miniPARTI prebehne v pozmenenom režime:

PARTI projekt bude odštartovaný už v júni 2024 cez ZOOM (presný dátum a čas si dohodneme potom, čo dostaneme prihlášky) a až potom prebehne na jeseň školenie naživo. miniPARTI projekt tiež začne už v júni 2024 cez ZOOM. Na ZOOMe získate základné informácie o projekte a predstavíme Vám tam i ďalší harmonogram projektu!

PRIHLASOVAŤ SA MÔŽETE DO 3.6.2024!
PRIHLÁŠKY NA PARTI PROJEKT A NA MINIPARTI PROJEKT NÁJDETE TU:

PARTICIPÁCIA je proces, pri ktorom sa obyčajní ľudia zapájajú do verejného diania a rozhodujú o fungovaní komunity, regiónu, či krajiny, v ktorej žijú.
PARTICIPÁCIA umožňuje ľuďom mať hlas a podieľať sa na tvorení rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich životov. Je to spôsob, ako demokraticky a spravodlivo riadiť veci vo verejnom živote.
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET je spôsob rozhodovania o verejných financiách, pri ktorom občania a obyvatelia môžu priamo ovplyvňovať, ako sa použijú verejné peniaze.