V rámci grantového programu na rok 2024 bolo podporených deväť projektov Základných organizácií. Tieto projekty prinášajú zaujímavé aktivity a  nové prístupy k neformálnemu  vzdelávaniu, inklúzii a prevencii v našich komunitách.

Cieľom grantového programu je:

  • Podporovať iniciatívy a projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať aktuálnu situáciu mládeže a prinášajú nové prístupy a výstupy.
  • Napĺňať strategické témy v oblasti práce s mládežou a strategický plán DO FENIX
  • Reflektovať na aktuálne potreby a prinášať nové metódy a nápady do práce s deťmi a mládežou.

Predstavujeme Vám 9 zaujímavých  projektov v 5 témach  v rámci grantového programu na rok 2024. Projekty prinášajú  nové príležitosti, nápady a aktivity pre deti a mládež.

Témy grantového programu a podporené projekty Základných organizácií

Nenásilne

Tvorivý workshop – spoločenské hry /DO FÉNIX Košice Kisdyho/

Projekt ponúka pre deti tvorivé workshopy zamerané na vytvorenie spoločenskej hry šach, ktorá pomáha rozvíjať cez hru sociálne zručnosti a predchádzať násilným konfliktom. Deti v rámci projektu spolupracujú so základnou školou na tvorbe keramických šachových figúrok a podložky. Cieľom je nielen vytvoriť šachovú hru, ale aj podporiť rozvoj sociálnych interakcií a spolupatričnosti medzi účastníkmi, čím sa zlepšujú ich zručnosti a medziľudské vzťahy. Tieto aktivity zároveň slúžia na priblíženie  činnosti a voľnočasových aktivít DO FÉNIX

Rozkvitnutie v záhrade /DOFÉNIX Otročok/

Projekt bude zameraný na vytvorenie vzdelávacieho a terapeutického prostredia, kde sa deti vo veku od troch do šiestich rokov naučia základy záhradníctva, rozvinú svoje schopnosti a zručnosti, a podporia svoj emocionálny rozvoj a spolupatričnosť ku komunite.

Komunikačné mosty /DO FÉNIX Košice/

Projekt je zameraný na rozvoj nenásilnej komunikácie a riešenie konfliktov medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi. Účastníci sa naučia rozpoznávať , vyjadrovať svoje emócie, efektívne komunikovať bez agresie a rešpektovať hranice druhých, čím rozvíjajú svoju emocionálnu inteligenciu. Týmto spôsobom projekt podporuje dôstojnosť, ľudské práva a emocionálnu inteligenciu, čím posilňuje rodinné a medzigeneračné vzťahy.

Inklúzia je in

Divadelné predstavenie Princ a Luna /DO FÉNIX Gemerská Poloma/

Je inkluzívny divadelný projekt, ktorý propaguje hodnoty ako tolerancia a rozmanitosť prostredníctvom príbehov a postáv. Zameraný je na deti vo veku 8 – 10 rokov a mladých ľudí z DO FÉNIX, s cieľom podporiť záujem o divadlo a kultúru interaktívnym divadelným procesom. Účastníci sa angažujú ako herci a pomocníci pri tvorbe kulís a kostýmov, čo napomáha rozvoju komunikačných a sociálnych zručností.

Staň sa kritikom

Na ceste od Mýľko(v) ku Motýľ(om) /DO FÉNIX Zemplínska Teplica/

Projekt je zameraný na podporu rozvoja kritického myslenia a zlepšenie čitateľskej gramotnosti detí prostredníctvom interaktívnych príbehov. Deti budú pri čítaní sprevádzať húsenička, ktorá sa postupne zmení na motýľa, čo symbolizuje proces učenia sa a rastu. Vytvorenie prenosnej čitateľskej zóny je zamerané na podporu vzťahu detí k čítaniu a rozvoj ich čitateľských zručností.

Povedz mi to /DO FÉNIX Sobrance/

 Tento projekt povzbudzuje deti, aby vyjadrovali svoje názory a učili sa argumentovať, počúvať sa, čím sa rozvíja ich kritické myslenie a komunikačné schopnosti, spoznávanie sveta a svojich silných stránok.

Kniha pre včielky /DO FÉNIX Tornaľa/

 Projekt „Kniha pre včielky“ je zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností detí vo veku od troch do šesť rokov prostredníctvom tvorivých a neformálnych  aktivít. Cieľom je vytvoriť bezpečné, podnetné prostredie, kde deti budú mať prístup ku knihám a interaktívnym činnostiam, čo podporí ich kognitívny, sociálno-emocionálny  rozvoj.

Preventívka

Nie si na to sám / DO FÉNIX Jelka/

Projekt  spája  dôležitých dospelých s deťmi a mládežou na podporu duševného zdravia a prevenciu rizikového správania prostredníctvom vzdelávania v oblasti ľudských práv a sebapoznania. Cieľom je zlepšiť vzájomné vzťahy, podporovať tolerantné správanie a reguláciu sociálneho a psychického správania, a zamedziť agresii, šikanovaniu a iným negatívnym prejavom.

Inovatívny nápad

Snoezelen – multisenzorický relaxačný kútik /DO FÉNIX Vranov nad Topľou, Budovateľská/

Inovatívny projekt vytvára špeciálny multisenzorický kútik s aktivitami, ktorý poskytuje priestor na relaxáciu a zmyslovú stimuláciu pre deti so špeciálnymi potrebami. Cieľom je podporiť emocionálny vývoj detí a zlepšiť ich sociálne interakcie a komunikáciu. Kútik s aktivitami  je navrhnutý na stimuláciu všetkých zmyslov, čím prispieva k rozvoju motorických schopností a vytvára priestor aj pre inklúziu.

 

S nadšením očakávame výsledky a výstupy  z týchto projektov  a veríme, že budú inšpiráciou pre všetkých.