Trasa valašskej kultúry2021-03-20T08:29:13+02:00

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Szlak kultury wołoskiej/Trasa valašskej kultúry

Program Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja

 

Priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

 

Hlavný cieľ: Aktívna ochrana a propagácia kultúrno-prírodného potenciálu Karpát vytvorením medzinárodnej kultúrnej trasy – Trasa valašskej kultúry.

Obdobie realizácie: 04/2017-30/10/2018

 

Problémy:

 1. Nedostatok integrovanej ponuky spojenej s kultúrno-prírodným dedičstvom i. z nedostatku centrálnych informácií o ponukách/atrakciách, rozdrobené propagačné akcie, „projektový“ charakter predsavzatí a nedostatok kooperácie v turistickom sektore.
 2. Turistické produkty zriedka „prekráčajú” administratívne hranice gmín, poviatov, regiónov, štátu, tvorené sú fragmentárne a ich úroveň rozvoja v jednotlivých regiónoch nie je rovnaká.
 3. História pohraničia zapôsobila na stav zachovania materiálnych objektov kultúry a značne ťažšie pre zachovanie nemateriálne dedičstvo etnických skupín, ktoré obývali tieto územia. Postupujúce globalizačné procesy vplývajú negatívne na zachovanie miestnych tradícií.

To spôsobuje, že sú početné rozdrobené ponuky a „jednoduché” turistické produkty s ohraničeným, lokálnym charakterom. V konečnom dôsledku sa stráca efekt zo synergie aktivít, ktoré sa objavujú pri komplexných a kombinovaných turistických produktoch.

Odpoveďou na identifikované problémy je trasaprírodno-kultúrneho dedičstva spojeného s valašskými tradíciami v Karpatoch. Cieľom koncepcie je vytýčenie komplexnej trasy kultúrnej turistiky, spájajúcej prírodný potenciál a kultúrne dedičstvo valašských osadníkov, jedných z „otcov Európy“. Valašskú kultúru možno chápať ako celok kultúry Karpát vo všetkej svojej mnohofarebnosti a bohatstve – ich potomkami sú Bojkovia, Łemkovia, Gorali Beskýd a Podhalania. Poslaním projektu je sublimácia karpatskej turistiky, tvorba a propagácia trvalo udržateľnej turistiky, založenej na ekologických modeloch, predstavujúcej nástroj aktívnej ochrany prírodných a kultúrnych zásob Karpát. Súčasne umožňuje zvýšiť rôznorodosť a obohatiť turistické ponuky a hospodársky rozvoj regiónov.

Aktivity:

I. VYZNAČENIE TRASY VALAŠSKEJ KULTÚRY

 1. Úvodná konferencia
 2. Inventarizácia kultúrnych zásob spojených s pastierskou kultúrou (o. i. architektonické modely, obyčaje, kulináriá, umenie)
 3. Inventarizácia prírodných zásob spojených s prírodným dedičstvom
 4. Vypracovanie turistických produktov
 5. Označenie trasy (tabuľky, tabule, sedacie súpravy, prístrešky, stojany na bicykle)
 6. Vytvorenie pastierskych expozícií

Aktivita sa dotýka 5 regiónov – PL: sliezsky, malopoľský, podkarpatský, SK: Prešovský kraj, Žilinský kraj.

II. STRETNUTIA NA VALAŠSKEJ TRASE

Cyklus podujatí (také ako napr. vyháňanie oviec na pašu, kríženie oviec, pastierska jeseň, zháňanie oviec, valašské posiedky, bačovský zvyk, pastierske stretnutia).

Súťaž o najlepšie iniciatívy zdola. Iniciatívy zdola (oznam o súťaži pre obyvateľov, organizácie, neformálne skupiny na realizáciu neveľkých aktivít spojených s problematikou projektu). Celok financovaný partnermi, finančné prostriedky nebudú poskytované, len nápad bude financovaný. Iniciatívy sa budú zhodovať s východiskami Programu, projektu a úpravami o oprávnenosti výdavkov. Do organizovania všetkých podujatí budú zapojené lokálne organizácie a spoločenskí zástupcovia jednotlivých regiónov.

Aktivita sa dotýka 5 regiónov – PL: sliezsky, malopoľský, podkarpatský, SK: Prešovský kraj, Žilinský kraj.

III. UNIVERZITA KARPATSKÁ

 1. Vzdelávacie workshopy v oblasti pastierskej kultúry a prírodného dedičstva.
 2. Výstava – pastierska kultúra v Karpatoch.
 3. Vedecké semináre o kultúre Karpát
 4. Kulinárne workshopy
 5. Workshopy ručných prác
 6. Festival karpatských filmov.
 7. Publikácie o histórii a pastierskych tradíciách, o úlohe vypásania oviec v ochrane prírodného dedičstva, kultúry a remesiel, o poľsko-slovenskej a slovensko-poľskej poézii.

Aktivita sa vzťahuje na 5 regiónov – PL: sliezsky, malopoľský, podkarpatský, SK: Prešovský, Žilinský  kraj.

IV. PROPAGÁCIA TRASY

 1. Analýza propagačných aktivít horských oblastí v Európe – vypracovanie koncepcie propagácie trasy
 2. Zber architektonických prototypov v 5 regiónoch a vypracovanie koncepcií dostupných bezplatne pre všetkých záujemcov o stavebníctvo nadväzujúce na tradície regiónu
 3. Poľsko-slovenská internetová platforma (jazykové mutácie: PL/SK/EN)
 4. Poznávací pobyt pre novinárovProjekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 5. Propagačný film (jazykové mutácie: PL/SK/EN)
 6. Propagačná kampaň + účasť na veľtrhu (Poľsko, Slovensko, Európa)
 7. Vydanie turistického sprievodcu po území (Poľsko/Slovensko)
 8. Záverečná konferencia.

Aktivita sa dotýka 5 regiónov – PL: sliezsky, malopoľský, podkarpatský, SK: Prešovský kraj, Žilinský kraj

 

.

Články o Trasa valašskej kultúry

Go to Top