Pre tých, ktorí sa radi hrajú, tvoria, prezentujú a aktívne sa zapájajú do diania vo svojom okolí tu máme etapové hry. Etapová hra pozostáva z úloha, aktivít, ktoré sú v 1-2 mesačných intervaloch zverejňované na webovej stránke, hra má niekoľko častí etáp. Určené sú pre základné kolektívy ale aj jednotlivcov, vo viacerých vekových kategóriách. Každý rok má etapová hra inú tému. Etapové hry sa začali v roku 2010.  V prvých rokoch sa vždy etapová hra odvíjala od medzinárodnej témy- medzinárodného roka alebo témy, ktorá bola v daný rok vo FÉNIXE dôležitá.

 

Spomenúť si môžeme na etapové hry:

2010   Etapová hra Fit s Félixom – zdravie a zdravý životný štýl

2011   V chráme Fénixu-  zameraná na detské práva a 20 výročie založenia DO FÉNIX

2012   Tri groše – medzigeneračné učenie pri  príležitosti  Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

2013   Moja Európa  – Európske občianstvo,   práva , kultúra, jazyk,  tradície.

2014   Veľtrh povolaní- svet povolaní, profesionálna orientácia

2015  Zobuď sa a poď –  sebarealizácia,  spolupráca a kooperácia v rámci kolektívu i medzi kolektívmi navzájom.

2016   Miesto kde žijem – participácia detí na živote obce

2017   VYSKILLUJ SA! – kľúčové kompetencie- čitateľská, finančná  gramotnosť, počítačové, prezentačné zručnosti

2018  Strážcovia pokladu – kultúrne dedičstvo

2019   Cesta okolo sveta  –  tolerancia, rešpekt voči iným ľuďom, kritické myslenie

2020   Radšej potrebný ako spotrebný – ekológia a udržateľný životný štýl

 

Etapové hry sa zameriavali na participáciu, rozvoj zručnosti, spoznávanie krajín, miest a obcí, kultúru a históriu našej krajiny, naše kultúrne dedičstvo. Etapové hry sú  vyhlasované  začiatkom kalendárneho roka

Ak máte záujem zapojiť sa do etapovej hry, sledujte náš web, informujte sa u vedúcich.