IMG_6552_logoZákladom participácie detí a mladých ľudí na veciach verejných  je predovšetkým právo mladých ľudí byť vypočutý a spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. Aby však deti a  mladí ľudia mali sami odvahu a kompetencie zaujať takúto pozíciu, je potrebné ich na túto úlohu pripraviť. 

Miesto kde žijem  je projekt detskej organizácie FÉNIX  zameraný na participáciu detí na živote obce,  dáva dostatočný priestor na sebarealizáciu každého jednotlivca, na spoluprácu a kooperáciu  detí , predstaviteľov obce   a obyvateľov.

Projekt je určený pre detské rady, základné kolektívy a ale aj celé územné organizácie, ktoré sú ochotné nadviazať kontakt s komisiami mládeže pri OÚ, predstaviteľmi OÚ a spolupracovať s nimi pri riešení vzájomných úloh.

Realizovaný  bude v roku 25. výročia založenia detskej organizácie FÉNIX a pri príležitosti predsedníctva SR v rade EÚ.

-> PROPOZÍCIE

-> PRIHLÁŠKA