krasnoObec sa spomína od roku 1325 pod menom Krásna. V roku 1598 mala 30 domov, v roku 1720 dva mlyny a 37 daňovníkov, v roku 1784 – 245 domov a 1420 obyvateľov, v roku 1828 – 328 domov a 2346 obyvateľov.

Prvá svetová, hospodárska kríza a druhá svetová vojna, tak ako všade inde, zanechali nepriaznivé stopy aj v Krásne. Muži, ktorí sa vrátili z frontu, keď videli, že tí, čo boli doma, sa majú dobre, rozhnevali sa. Vyhradili si právo vyrovnať sa s každým. Rabovačku sa podarilo zastaviť ozbrojeným železničiarom zo Žiliny, ktorých zavolali miestny židia. Vodca rabovačky padol po prvých výstreloch a jeho spoločník cestou do nemocnice.

zdroj: mestokrasno.sk

Ing. J. GrapaNa otázky odpovedá primátor mesta Krásno nad Kysucou (okres Čadca) JOZEF GRAPA

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

GRAPA: Potreby mladých ľudí musí každé vedenie obce zisťovať. Bez týchto zistení by sa naše mesto nemohlo rozvíjať a mladí ľudia by mali tendenciu odchádzať. Najčastejšie zisťovanie prebieha spoločnými stretnutiami a besedami.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

GRAPA: Zistené informácie sú rozoberané vo vedení mesta, kde jednotlivé referáty pripravujú materiály a zapracujú tieto poznatky do návrhov pre zastupiteľstvo, pretože okrem organizačných vecí, ktoré vie vedenie vykonať, je veľa vecí takých, ktoré sú naviazané na rozpočet. Rozpočet schvaľuje zastupiteľstvo a tieto poznatky mne osobne pomáhajú pri argumentácií schvaľovania jednotlivých kapitol v rozpočte.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

GRAPA: Bez práce mládežníckych organizácií a dobrovoľníckych organizácií celkovo by sa veľa vecí nedalo v meste vykonať. Túto prácu oceňujeme po jednotlivých oblastiach, či už v rámci kultúry, školstva alebo športu. Prezentované sú projekty, resp. takáto dobrovoľnícka práca v mestských novinách a v mestskej televízii. Pri významných aktivitách je možné i morálne ocenenie a vyznamenanie za rozvoj obce.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

GRAPA: Mesto má schválené VZN, kde sa môžu organizácie uchádzať o dotáciu, buď na jednotlivé podujatia alebo na činnosť, ktorú vykonávajú.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

GRAPA: Dobrovoľní pracovníci sú pozývaní na poďakovanie od vedenia mesta, sú prizývaní na mestské zastupiteľstvo alebo individuálne pri rôznych podujatiach.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

GRAPA:Bolo by dobre, ak by mladí ľudia mohli spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú, ale schvaľovací proces je v podstate na volených funkcionároch, ktorí sa musia s ich názorom stotožniť.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

GRAPA: DO Fénix poznám. Prvé zoznámenie bolo cez našu členku DO Fénix. Ďalej Fénix poznám z časopisu Let s Fénixom a zúčastnil som sa aj výročných ocenení dobrovoľníkov FeDoR.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

GRAPA: Členovia Fénixu už svojou prácou spestrujú život v našej obci, za čo im patrí poďakovanie. Spolupráca sa rozvíja organizovaním podujatí pre sociálne znevýhodnené deti, činnosťou pri úprave mesta, pri organizovaní podujatí. Je cítiť, že fénixáci sa podieľajú na živote v našom meste.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

GRAPA: Naše mesto je ochotné pomáhať členom DO Fénix pri organizovaní jednotlivých podujatí, ale vidíme aj priestor pri finančnej podpore na jednotlivé podujatia a myslím si, že aj v celoročnom grantovom systéme na podporu občianskych združení, prípadne bezplatným prenájmom priestorov pre členov a pri organizovaní jednotlivých podujatí.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

GRAPA: K tomuto výročiu želám najmä dostatok zanietených ľudí (spolupracovníkov), aby práca, ktorú vykonávajú bola aj dostatočne ocenená. Želám, aby organizácia ešte niekoľko desaťročí vyvíjala činnosť pre našu mládež a aby sa rozvíjala do ďalších miest a obcí.