belovezaBeloveža sa nachádza 10 km severovýchodne od Bardejova v Nízkych Beskydách, v doline potoka ústiaceho do rieky Topľa. Susedí s obcami Hažlín, Šarišské Čierne, Andrejová, Bardejovská Nová Ves, Komárov a Hrabovec. Belovežania sa do povedomia širokého okolia dostali ako obchodníci – košikári. Košikárstvo a podomový obchod v obci má dlhú a bohatú tradíciu. Maďarský písaný prameň z roku 1883 uvádza, že „z Beloveže ročne mnoho tisíc košíkov exportujú do Ruska a Nemecka“.

zdroj: wikipedia.sk

foto[1]Na otázky odpovedá starosta obce Beloveža (okres Bardejov) PETER MIKULA

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

MIKULA: Áno

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

MIKULA: Informácie analyzujeme na obecnom zastupiteľstve  a dane výsledky zahrnieme do plánov obce.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

MIKULA: Áno, prostredníctvom  relácií a  morálnych ocenení

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančné? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

MIKULA: Áno – mladých športovcov, požiarnikov, futbalistov a kultúrne akcie mladých ľudí- materské a základné školy.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

MIKULA: Prejavom spoločenskej úcty.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

MIKULA: Aktívna účasť na obecnom zastupiteľstve, dobrovoľná iniciatíva.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácia FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

MIKULA: Áno poznám. Moji príbuzní a moja  rodina sa aktívne podieľa na činnosti.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

MIKULA: Zakladná škola sa zúčastňuje akcií DO FÉNIX Bardejov.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

MIKULA: Kooperatívnou spoluprácou- sponzorskými darmi- priestormi obce (športové ihrisko alebo kultúrno-spoločenská sála).

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

MIKULA: Veľa kreatívnych nápadov a najmenej ďalších 25 rokov aktívnej činnosti.