stara_turaPrvá písomná zmienka o Starej Turej je z roku 1392, keď sa spomína v darovacej listine kráľa Žigmunda ako obec patriaca Čachtickému hradu, ktorý v tom čase vlastnil Stibor zo Stiboríc a Beckova. Súčasťou čachtického hradného panstva bola Stará Turá až do zániku feudalizmu v Uhorsku.
Rozvoj Starej Turej možno datovať od roku 1467, keď ju kráľ Matej Korvín povýšil za preukázané zásluhy pri chytení Jána Švehlu na poddanské mestečko (oppidum).

zdroj: staratura.sk

Ing. Anna Halinárová - kópiaNa otázky odpovedá primátorka mesta Stará Turá (okres Nové Mesto nad Váhom) ANNA HALINÁROVÁ

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

HALINÁROVÁ: Mesto sa snaží komunikovať s mladými ľuďmi a zisťovať ich potreby prostredníctvom pravidelných zasadnutí Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport. Členovia komisie pravidelne informujú o svojich rozhovoroch s mladými ľuďmi a prezentujú ich nápady na skvalitnenie ponuky voľnočasových aktivít. Mesto tiež pravidelne sleduje príspevky na neoficiálnej FB stránke a prijíma návrhy mladých ľudí na skvalitnenie ponuky voľnočasových aktivít. Takto sme napríklad prišli k nápadu, vybudovať workoutové ihrisko. Išlo o iniciatívu mladých ľudí, ktorí sa venujú posilňovaniu v našom meste.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

HALINÁROVÁ: Zistené informácie sú väčšinou súčasťou rokovania Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport a zo spracovaných informácii sa vytvárajú návrhy na riešenie rôznych podnetov. Mesto sa v súčasnosti snaží napríklad vybudovať workoutové ihrisko, a realizovať korčuliarsky či cyklochodník do RO Dubník. V súčasnosti mesto pracuje na príprave Koncepcie rozvoja športu v meste Stará Turá s výhľadom do r. 2021. Ku tvorbe tohto dokumentu chceme požiadať o spoluprácu nielen organizácie a združenia pôsobiace v meste, ale oslovíme i verejnosť. 

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

HALINÁROVÁ: Mesto vydáva vlastný mesačník Staroturiansky spravodajca, kde pravidelne informuje občanov o úspechoch našich detí a mládeže na rôznych súťažiach, ale aj o športových a spoločenských udalostiach, ktoré sa konajú v našom meste. Snažíme sa tiež vyzdvihovať deti, ktoré získali rôzne ocenenia za svoje športové úspechy, školské úspechy či úspechy na umeleckých súťažiach. Snažíme sa tak ostatné deti motivovať k tomu, aby svoj voľný čas využívali svedomito. Rovnako takéto články uverejňujeme i na webovej stránke mesta.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

HALINÁROVÁ: Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport už druhým rokom vyhlásila Grantový program na podporu športových projektov, ktoré sa venujú športovým činnostiam vo voľnom čase detí a mládeže do 26 rokov a činnostiam rodín s deťmi. Minulý rok sme takto podporili 6 športových projektov v sume do 3 000 €. Jednou z podporených organizácia bola aj DO Fénix. Svoj grantový systém Malých komunitných grantov dvakrát do roka vyhlasuje aj Nadácia ŽIVOT – nezisková mimovládna organizácia, ktorá úzko spolupracuje s mestom Stará Turá. Nadácia podporuje projekty, ktoré vedú k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít pre detí a mládeže v Starej Turej. Podporované sú projekty z oblasti ochrany a podpory zdravia, prevencie a liečby drogovo závislých, podpory športu, zachovania kultúrnych hodnôt. Každoročne nadácia podporí množstvo projektov rôznych občianskych združení, ale aj neformálnych zoskupení. V minulom roku prerozdelila nadácia sumu 12 000 € a v dvoch kolách  podporila 23 projektov. Mesto tiež každoročne rozdeľuje dotácie pre jednotlivé športové kluby v meste, ktoré sa pravidelne formou tréningov a súťaží venujú deťom a mládeži.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

HALINÁROVÁ: Mesto si veľmi váži všetkých, ktorí sa pravidelne venujú deťom a mládeži a vhodne vypĺňajú ich voľný čas. Takýchto ľudí sa snažíme vyzdvihovať prostredníctvom nám dostupných médii (Staroturiansky spravodajca, web mesta). Častokrát mesto aj ocenilo kolektívy či jednotlivcov, ktorí dosiahli rôzne úspechy. Nadácia ŽIVOT každoročne na svojom benefičnom koncerte oceňuje ľudí, ktorí sa svojou činnosťou zaslúžili o zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

HALINÁROVÁ: Mesto bude podporovať všetky formy spolupráce mladých ľudí pri rozhodovaní o smerovaní vývoja voľnočasových aktivít v meste. V súčasnosti mladí ľudia väčšinou využívajú formu emailovej komunikácie s pracovníkmi MsÚ alebo priamo so mnou ako primátorkou. Častokrát so svojimi podnetmi prídu i osobne na mestský úrad. Novinkou je možnosť nahlásiť rôzne podnety prostredníctvom aplikácie odkazprestarostu.sk alebo prostredníctvom sekcie Otázky a odpovede na stránke mesta. Tieto formy komunikácie sú najmä medzi mladými ľuďmi dosť využívané. Rôzne podnety mesto riešilo už aj na základe informácii z detského parlamentu, ktorý pôsobí v Centre voľného času Stará Turá.  V tomto detskom parlamente sú zástupcovia každej triedy v ZŠ Stará Turá. Sme naklonený akejkoľvek forme komunikácie s mládežou. Každý podnet, prijatý telefonicky, emailom, osobne, sa snažíme riešiť.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

HALINÁROVÁ: Činnosť DO Fénix poznám veľmi detailne, nakoľko s touto detskou organizáciou mesto i Nadácia ŽIVOT niekoľko rokov úzko spolupracuje. Ich činnosť poznám od čias, kedy sme začali pravidelne spolupracovať s predsedom staroturianskej organizácie – p. Ištoňom.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

HALINÁROVÁ: Sme radi, že členom DO Fénix nie je cudzia história nášho mesta a pravidelne sa starajú o pamätníky a pamätné miesta v našom katastrálnom území. Rovnako tiež pripravujú množstvo aktivít pre deti, ktoré tak trávia svoj voľný čas v prírode, na čerstvom vzduchu. Nie sú im cudzie ani aktivity, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia, histórii a tradíciám nášho mesta. Podieľajú sa tiež na príprave rôznych publikácii o cyklo či turistických trasách. Členovia DO Fénix sa tiež podieľajú ako dobrovoľníci na rôznych akciách v meste i mimo neho a robia tak dobré meno nášmu mesta. Pripravujú tiež rôzne súťaže pre deti a mládež a realizujú i výstavy prác našich detí. Pripravili výstavu fotografiií s motívom mesta Stará Turá alebo tiež výstavu prác detí – výrobkov z recyklovaných materiálov. Verím, že ich činnosť a spolupráca s mestom by sa ešte mohla rozvíjať v mnohých smeroch.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

HALINÁROVÁ: Ako som už napísala, mesto sa snaží pomáhať členom DO Fénix prostredníctvom dotácii na jednotlivé podujatia, ktoré členovia pripravujú. Mnohých podujatí, ktoré členovia realizujú, sa vedenie mesta i aktívne zúčastňuje. Verím však, že naša spolupráca by sa v budúcnosti mohla rozšíriť aj o ďalšie aktivity.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

HALINÁROVÁ: Želám všetkým členom organizácie Fénix najmä pevné zdravie, ktoré je základným predpokladom pre to, aby mohli naďalej venovať svoj voľný čas tomu, aby robili svet krajším a lepším. Prajem im tiež veľa dobrých nápadov na spestrenie činnosti detí a mládeže, veľa trpezlivosti pri plnení svojich plánov a veľa úspechov vo všetkom, čo by chceli realizovať. Celej organizácii prajem, aby sa do jej radov pridávali šikovní a talentovaní mladí ľudia, ktorí budú celej organizácii robiť dobré meno a budú naďalej šíriť ich myšlienku: vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času.