ERB Trnovec nad VáhomTrnovec nad Váhom je obec na Slovensku v okrese Šaľa. Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny. Prvá písomná správa o obci sa vyskytuje v zoborskej listine z roku 1113 vo forme Durmuz a Dormuzc. V dobe vzniku tejto listiny boli dve dediny s týmto názvom, ktoré boli kráľovským majetkom. Jedna časť patrila kráľovským lámačom ľadu a druhá kráľovským nosičom rybárskych sietí. V súčasnosti má obec približne 2650 obyvateľov.

zdroj: wikipedia.sk

IMG_2851Na otázky odpovedá starosta obce Trnovec nad Váhom (okres Šaľa) JÚLIUS RÁBEK

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

RÁBEK: Áno.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov …)

RÁBEK: Sú predmetom rokovania komisií a následne sú zapracované do plánov práce.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

RÁBEK: Áno, prostredníctvom webu, novín.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

RÁBEK: Áno, formou dotácií.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

RÁBEK: Snažíme sa im poskytovať prostriedky na ich ďalšiu činnosť a aktivity.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

RÁBEK: Áno, zapojili by sa do diskusie na zasadnutiach komisií a OZ.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

RÁBEK: Áno, informujú nás o činnosti osobne, pomocou ich webovej stránky.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

RÁBEK: Spoluorganizovaním pre deti a mládež.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

RÁBEK: Poskytnutím finančných dotácií a súčinnosť pri organizovaní podujatí.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

RÁBEK: Veľa ďalších úspechov a pekných akcií aj v budúcnosti.