erbNižná Sitnica leží v južnej časti Nízkych Beskýd na sútoku rieky Oľky a Sitničky. Chotár ma mierne zvlnený povrch so svahmi, ktoré sú rozčlenené hlbokými eróznymi ryhami a výmoľmi. Stred obce má nadmorskú výšku 187 m, v chotári obce je nadmorská výška 170 – 398 m. Podľa administratívneho začlenenia patrila obec do Zemplínskej župy, okres Stropkov, kraj Prešov. Obec dostáva pomenovanie podľa rieky Sitničky, ktorá tečie cez dedinu. Nižná dostala preto, že v jej susedstve podľa smeru vody vyššie severným smerom leží obec Vyšná Sitnica.

zdroj: niznasitnica.com

IMG_2270 – kópiaNa otázky odpovedá starosta obce Nižná Sitnica (okres Humenné) STANISLAV RAKÁR

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

RAKÁR: Osobnými stretnutiami a rozhovormi s mládežou, pri organizovaní podujatí pre mládež.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

RAKÁR: Sú predmetom na zasadnutí OZ, predstavy mládeže sa snažíme zapracovať aj do strategických dokumentov obce /PHSR/ a do rozpočtu obce.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

RAKÁR: Využívame na propagáciu podujatí okresné noviny, ale aj morálne ocenenia či diplomy, medaily a pod.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

RAKÁR: Obec podporuje finančne viaceré podujatia pre mládež – organizácia stolno-tenisového turnaja, turnaj v nohejbale, podpora futbalového dorastu v okresnej súťaži, organizácia Dňa detí, Vianočná akadémia, výstavba a údržba športovísk, oddychovej zóny a pod.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

RAKÁR: Sú to skôr morálne ocenenia bez finančných príspevkov.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

RAKÁR: Osobnými stretnutiami so mnou ako starostom či poslancami OZ /sme malá dedinka/- nie je komunikačný problém.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

RAKÁR: FÉNIX som spoznal cez mladých ľudí z našej obce a okolia, ktorí sú členmi ÚO FÉNIX Humenné.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

RAKÁR: Spoluorganizáciou kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

RAKÁR: Priestormi na športoviskách /futbalové ihrisko so šatňami, multifunkčné ihrisko s altánkom a grilom/, priestormi s posedením v prírode, poskytnutím priestorov KD.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

RAKÁR: Veľa vydarených podujatí a spokojných členov.