Ponuky sa predkladajú v lehote do 19. decembra 2017 do 13:00 hod.

zmluva

výzva

cenový návrh

špecifikácia