8 dní- 5 krajín- 25 mladých ľudí – 8 kľúčových kompetencii a krásna tatranská krajina. To je mládežnícka výmena v programe Erasmus +

Sme presne v polovici  a už máme veľa zážitkov,  dozvedeli sme sa  nové informácie o programe Erasmus +,  kritickom myslení, digitálnom svete v ktorom žijeme  a zahrali si rôzne hry a aktivity.  V Pevnosti Európa  sme získali nové zručnosti, overili si svoje schopnosti, vedomosti za čo sme  získali potrebné kľúče.  Počas výmeny spoznávame nových ľudí, nové krajiny a učíme sa spolupráci a komunikácii v medzinárodných tímoch.

Čo všetko je kritické myslenie a kde sa s ním v bežnom  živote stretávame nám cez hry a aktivity  priblížil Maďarský tím.

Slovenská skupina pripravila aktivity vďaka ktorým sme si zlepšili naše digitálne zručnosti, učili sme sa pracovať s informáciami, aplikáciami a QR kódmi.

Čo je realita,  a čo ilúzia a ako vnímame, čo vidíme okolo seba   sme si mohli vyskúšať v Tricklandii, kde sme pokračovali aj v rozvíjaní digitáloch zručností.

Tešíme sa na ďalšie aktivity………

 

8 days -5 countries – 25 young people – 8 key competencies and beautiful nature of High Tatras.  This is a  youth  exchange in program Erasmus +

We are in the right middle and we have so many experiences. We learnt new information about Erasmus+, critical thinking, digital world in which we are living in. We played different games and activities. Fortress Europe was game to earn new skills, use our competencies thanks to which we got keys. During the Youth Exchange we are meeting new people, countries and we are learning team work and how to communicate in international teams.

Thanks to Hungarian team we got know more about critical thinking and where do we meet it in everyday life.

Slovak group prepared activities for improving digital skills, learn how to work with information, applications and QR codes.

What is reality and what is an illusion we learnt to differentiate in Tricklandia where we also improved our digital competences.

We are looking forward for next activities…….