V dňoch 25. – 26. 4 .2019 sa v Senci konalo podujatie Strategické partnerstvo SPOLU. Cieľmi seminára boli:

  • rozvoj spolupráce medzi DO FÉNIX a školami (ZŠ, SŠ),
  • podpora neformálneho vzdelávania v mimoškolskej činnosti,
  • prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania,
  • výmena skúseností a networking.

Medzi 53 osobami na prezenčnej listine by ste našli predsedov a predsedníčky DO FÉNIX, riaditeľov a riaditeľky škôl, zástupcov a zástupkyne vedenia škôl, zástupcov a zástupkyne obecných a mestských úradov, a v neposlednom rade našich dobrovoľníkov.

Záštitu nad podujatím prevzal riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Ivan Hromada.

Hostí privítali predsedníčka DO FÉNIX Eva Pintérová a podpredseda DO FÉNIX Patrik Herman.

Začnite písať alebo zadajte / pre výber bloku

Projekty DO FÉNIX prezentovali priamo ich účastníčky – mládežníčky z DO FÉNIX. Prezentovali vzdelávanie Mladý vedúci, projekt participatívneho rozpočtu PARTI, celoslovenské stretnutia, kultúrno-vzdelávací projekt Trasa valašskej kultúry, detské konferencie a medzinárodné projekty.

V prezentáciách pokračovali Milka Štofiková a Marek Džalaj, ktorý predstavil ocenenie Fénixácky dobrovoľník roka. Ocenenie Veľké srdce za pomoc a podporu DO FÉNIX sám získal. Milka je predsedníčkou DO FÉNIX Klenová a predstavila etapové hry, do ktorých sa spolu s deťmi pravidelne zapájajú.

V piatok predsedníčka, Evka Pintérová, predstavila detailne víziu, činnosť a fungovanie DO FÉNIX. Akčný plán koncepcie mládeže MŠVVaŠ SR prezentoval riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivan Hromada. Katka Lučeničová pokračovala s informáciami o legislatíve a dokumentoch usmerňujúcich prácu s mládežou v SR.

Po prestávke predstavil podpredseda Patrik Herman nový projekt, ktorý bude nadväzovať na tábor Štvorlístok deťom. Nasledovali príklady dobrej praxe. Prezentovali predsedníčky DO FÉNIX z Kráľovej pri Senci, z Dubnice nad Váhom a z Košíc. Prezentáciu mala aj pani riaditeľka ZŠ Handlová Morovnianska cesta. Predsedníčka z DO FÉNIX Červený Kameň sa nemohla zúčastniť, no poslala video o ich aktivitách a spolupráci s miestnou ZŠ.

Posledným bodom programu bol workshop venovaný neformálnemu vzdelávaniu.

Podujatie sa hodnotilo skupinovými diskusiami a evalvačným dotazníkom. Po ich vyhodnotení sme zistili, že účastníci a účastníčky boli nadšení, sú motivovaní rozvíjať ďalej činnosť DO FÉNIX, organizovať naďalej zaujímavé podujatia a využívať neformálne vzdelávanie a jeho metódy aj vo formálnom vzdelávaní.