Projekt Youthainability KA2 – Strategické partnerstvá.

Koordinátor: GYIOT (Federation of Children’s and Youth Municipal Councils) z Maďarska. Partneri: DO FÉNIX zo Slovenska a DYPALL (Developing youth participation at local level) z Portugalska. Obdobie trvania: 09/2018 – 12/2019.

Cieľom projektu je identifikovať rolu pracovníka s mládežou na miestnej úrovni tak, aby sa v mestách a obciach vytváral pocit spolupatričnosti s miestom, v ktorom mládež vyrastá, žije a v budúcnosti sa k tomuto miestu bude hlásiť. Ďalším zámerom je vytvoriť nástroje a aktivity, ktoré uľahčia a pomôžu pracovníkom s mládežou a poskytnú podporu pri práci s mládežou
s cieľom rozvíjať mládežnícku politiku, aktivity v meste a podporiť participáciu a angažovanosť mladých ľudí na miestnej úrovni.

Cieľom študijnej návštevy bolo poskytnúť účastníkom priestor na získanie nových zručností, výmenu skúseností v oblasti osvedčených postupov, vidieť príklady dobrej praxe. Počas študijnej návštevy sme navštívili mládežnícke kluby a organizácie v mestách Zalaegerszeg a Zalaszentgrót,
stretli sme sa s členmi mládežníckého parlamentu, boli pozvaní primátorom a viceprimátorkou mesta Celldomolk na návštevu Mestkého úradu a mali sme aj dostatok priestoru na diskusie o výsledkoch projektu.

Čo sa našim mladým najviac páčilo a čo si z Maďarska odniesli? Slávko – „Počas pár dní, čo sme boli spolu nám partneri odprezentovali úspešné projekty, ktoré sa im podarilo uskutočniť v ich krajinách. Som rád, že som mohol spoznať nových ľudí, ktorí sú zapálení pre prácu s mládežou.“

Študijnej návštevy sa zúčastnili: učiteľky SOŠ: Martina Kovalčíková a Petra Fečová, poslankyne: Danica Baranovičová a Marcela Šimonová, člen DaMP: Slávko Dobrotka, člen DO Fénix Námestie baníkov: Martin Kovalčík a členka projektového tímu a koordinátorka DaMP: Vlasta Reisová.

Na otázku očakávaní nám Martina Kovalčíková odpovedala – „Od projektovej návštevy som očakávala tipy ako pracovať s mládežou, ako ich motivovať, aké konkrétne aktivity je možné organizovať s mladými a nielen pre mladých.“ Petra Fečová doplnila – „Bol to veľmi obohacujúci zážitok vidieť prácu s mládežou inak ako z pozície učiteľky. Na Slovensku máme ešte čo doháňať, ale máme aj vzory, ktoré môžeme nasledovať a rozvíjať.“

Martin – „Takéhoto projektu som sa zúčastnil prvýkrát v živote a musím povedať, že neľutujem. Bola to veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť a dúfam vo viacero takýchto projektov.“
A ako sa na celý projekt pozerajú naše poslankyne? Danica Baranovičová nám povedala – „Získali sme informácie o tom, akým spôsobom pracujú mládežnícke parlamenty a dobrovoľníci v Maďarsku a Portugalsku, akým spôsobom získavajú peniaze na financovanie projektov a mali sme možnosť porovnať podmienky v rôznych regiónoch. Projekt boli inšpiratívny z viacerých strán. V budúcnosti budeme podporovať zavedenie získaných skúseností do praxe aj v našom meste.“

Všetci účastníci študijnej návštevy boli poctení maďarskou pohostinnosťou, priateľskosťou, získali mnohé cenné kontakty a priateľstvá do budúcnosti a sú radi, že sa daného projektu mohli zúčastniť.

Vlasta Reisová – členka projektového tímu