Fénixáci prinášame vám usmernenie hlavného hygienika SR  k realizácií táborov počas pandémie ochorenia COVID – 19.
„Zotavovacie podujatie (tábor)  podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.“

Testovanie účastníkov podujatia
Pri nástupe na tábor musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh tábora disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Podrobnosti týkajúce sa úhrady stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:
a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
e) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) do 10 rokov.

Povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení ochrany zdravia účastníkov podujatia sú:
– zabezpečiť zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,
– zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny, dôsledná sanitácia priestorov a prostredia,
– dôrazná opakovaná edukácia detí a personálu pred a v priebehu podujatia,
– overiť aktuálnosť kontaktných údajov na rodičov alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad vzniku zdravotnej indispozície u dieťaťa, a to z dôvodu zaistenia jeho okamžitého návratu do rodiny.

Hygienické požiadavky sa odvíjajú od typu ubytovania:
– pravidelné denné upratovanie a vetranie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,
– dezinfekcia všetkých priestorov medzi jednotlivými turnusmi,
– vylúčenie detí z účasti na upratovaní priestorov tábora s výnimkou ubytovacích priestorov (izba, stan),
– po použití toalety musí byť zaistené umytie rúk v tečúcej vode za použitia dezinfekčného prípravku na ruky s virucídnym účinkom a jednorazových uterákov; (pri absencii tečúcej teplej vody je potrebné doplniť umývanie rúk použitím dezinfekčného prípravku s virucídnym účinkom; )
– dezinfekčný prípravok s virucídnym účinkom umiestniť do jedálne, kuchyne, ošetrovne a izolácie a priestorov určených na zhromažďovanie,

Požiadavky na prípravu stravy a stravovanie
– prípravu stravy je nutné zaistiť za zvýšených hygienických požiadaviek u personálu (rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk)

Doprava
– ak je dopravu detí do tábora možné zabezpečiť iba verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom), budú po ceste dodržané štandardné protiepidemické opatrenia platné pre prepravu vo verejnej hromadnej doprave,
– odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu  za účelom výletov a pod.
– výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese a podľa platných vyhlášok

Postup v prípade výskytu infekcie COVID – 19
– v prípade podozrenia na výskyt infekcie COVID-19 bezodkladne informovať  príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva;
– rodičia, alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 dní po návrate z tábora
– v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia ukončená; pri ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu. S touto eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred zahájením akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie,
– priestor pre izoláciu musí byť pripravený na využitie kedykoľvek, s vyčleneným WC
– musí byť zabezpečená okamžitá izolácia infekčne chorého, alebo z nákazy podozrivého, a jeho bezodkladný odvoz;
– izolovať všetky choré alebo z nákazy podozrivé osoby.

Prehlásenie o bezinfekčnosti
Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí ( vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii)
– u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca a vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).
Vo vyhlásení sa uvádza:
a) že dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky),
b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou, alebo podozrivou na ochorenie, alebo ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom
– ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

 

Celé znenie usmernenia si môžete prečítať tu: Usmernenenie k letným táborom