V dňoch 27. – 29. januára 2023 sa konalo zasadnutie Slovenskej rady Fénixu. SRF schválila stratégiu a akčný plán DO FÉNIX na rok 2023, správu o činnosti VV, Záverečnú správu pre MŠVVaŠ za rok 2022, Výročnú správu DO FÉNIX za rok 2022, návrhy ocenení pre jubilantov v roku 2023, plán zasadnutí VV, SRF a KK v roku 2023 a tiež zvolala Valné zhromaždenie na 21.-22. apríla 2023.

Okrem toho nastala zmena na poste podpredsedníčky DO FÉNIX, na ktorý členovia Slovenskej rady Fénixu zvolili Mgr. Nikolu Synak, PhD. Nika pracuje na ústredí DO FÉNIX od septembra 2021, odkedy nadobudla mnoho skúseností a spoznala chod organizácie. Sme si istí, že práve tieto skúsenosti budú pre SRF a celú organizáciu prínosom. Nika, prajeme Ti veľa úspechov a správnych rozhodnutí v tejto funkcii.