V roku 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo nové programy pre mládež, ktoré vychádzajú  zo Stratégie SR pre mládež. Grantové výzvy slúžia na napĺňanie Strategického plánu DO FÉNIX a jej strategických cieľov. Grantovú výzvu sme vypísali v máji a ZO mali možnosť si vybrať z 5 grantových strategických tém.

 • Škola inak – téma zameraná na prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania, v ktorej ZO môžu realizovať vzdelávacie aktivity a workshopy, ktorými podporia tvorivú činnosť mladých ľudí
 • DOBRObranie – téma zameraná na vedenie detí a mladých ľudí k dobrovoľníctvu vo svojom okolí, ZO môžu organizovať dobrovoľnícke iniciatívy a aktivity
 • IT si pripojený /pripojená – téma zameraná na rozvoj počítačových a technických zručností a bezpečné fungovanie v online priestore, ZO môžu realizovať webináre alebo workshopy
 • Zdravie a zdravý životný štýl – téma zameraná na podporu detí v oblasti fyzického, duševného a sociálneho zdravia, ZO môžu organizovať športové aktivity, besedy a iné
 • Poď medzi nás – téma zameraná prioritne na začleňovanie detí a odídencov z Ukrajiny, ZO môžu realizovať zbierky alebo rôzne inkluzívne podujatia

ZO mali možnosť posielať svoje projekty do 12.júna, kedy sme grantovú výzvu uzavreli a hodnotiteľky Eva Pintérová, Katarína Škorvagová a Mária Maňáková zaslané projekty hodnotili a rozhodovali o ich podporení alebo nepodporení. 20.júna boli vyhlásené výsledky, ktoré si dnes dovoľujeme zverejniť.

V grantovej téme Škola inak budú podporené 3 projekty ZO Bardejov, ZO Krásnohorské Podhradie a ZO Levice. Všetky 3 projekty boli schválené hodnotiteľkami, prípadné odporúčania boli odkomunikované so žiadateľmi o grant.

 • Projekt „Po stopách SNP v našom regióne“ (ZO Bardejov)
  Zapojením mladých ľudí do projektu chcú Bardejovčania približovať vojnovú históriu v ich regióne a šíriť tak myšlienku potreby mieru vo svete. Miestom realizácie projektu bude obec Kríže, kde sa počas SNP odohrávali kruté boje. Pamiatku padlých pripomína pamätník na vrchu Tatry, postavený v roku 1960. V rámci projektu chcú Bardejovčania vyčistiť okolie pamätníka, vyčistiť partizánske zákopy, opraviť a ošetriť 7 existujúcich informačných tabúľ, osadiť 3 nové informačné tabule a opraviť turistické značenie k daným lokalitám.
 • Projekt „Čo nám tu rastie? – DREVINY“ (ZO Krásnohorské Podhradie) 
  Na projekte sa budú podieľať starší členovia zo ZK Štart. Tí chcú vytvoriť náučnú tabuľu s fotografiami drevín rastúcich v areáli školy. Na náučnej tabuli budú základné informácie o drevinách a ich význam pre životné prostredie.
 • Projekt „Akadémia junior technik“ (ZO Levice)
  Projektom chcú Levičania osloviť a zapojiť žiakov základných škôl do skúmania, riešenia a praktického overovania fyzikálnych a elektrotechnických javov. Zapojení žiaci budú mať možnosť spoznať prostredie strednej priemyselnej školy, na ktorej ZO pôsobí, vyskúšať si funkčnosť rôznych zariadení a prístrojov. 

V grantovej téme DOBRObranie bude podporený 1 projekt ZO Košice Sever. Hodnotiteľky svoje výhrady a odporúčania komunikovali so žiadateľkou o grant.

 • Projekt „Hudba spája“ (ZO Košice Sever)
  Projekt je určený na rozvoj hudobného talentu členov prostredníctvom pravidelných aktivít. V rámci podpory chcú Košičania zakúpiť hudobné nástroje a následne vytvoriť videoklip, digitálne aj tlačené materiály. Projekt bude realizovaný ako hudobný krúžok na mesačnej báze.

V grantovej téme IT si pripojený /pripojená bude podporený taktiež 1 projekt ZO Dubnica.

 • Projekt „Mladí učia starších“ (ZO Dubnica)
  Projekt bude realizovaný prostredníctvom víkendového stretnutia, na ktorom sa Dubničania budú venovať teoretickej a praktickej príprave vedúcich ZK. Budú organizovať aj ďalšie vzdelávacie aktivity a workshopy pre vedúcich, ktorí majú záujem pracovať s deťmi v oblasti IKT. 

V grantovej téme Zdravie a zdravý životný štýl bude podporený projekt ZO Košice Západ. Doplnenia a pripomienky hodnotiteľky komunikovali so žiadateľkou o grant.

 • Projekt „Aktívne, zdravo a hravo o našom zdraví“ (ZO Košice Západ)
  V rámci projektu chcú Košičania realizovať aktivity v priestoroch Evanjelickej materskej školy pre deti vo veku 3-6 rokov. Projekt bude zameraný na aktívne trávenie voľného času detí, rozvoj kreativity, či  spoznávanie okolia. V rámci projektu plánujú realizovať pohybové, vzdelávacie a zážitkové hry a tiež aktivity s odborníkmi na zdravie a zdravý životný štýl. 

V poslednej vypísanej grantovej téme Poď medzi nás bude podporený projekt ZO Bratislava Devínska Nová Ves, ktorá dlhodobo pracuje s odídencami z Ukrajiny. Zo žiadateľom o projekt boli taktiež odkomunikované niektoré odporúčania a usmernenia v realizácii projektu.

 • Projekt „Siesta na Gazárke II“ (ZO Bratislava Devínska Nová Ves) 
  Projekt je pokračovaním úspešného projektu Siesta na Gazárke pre deti z Ukrajiny a ich začleňovanie do kolektívov. Zameriava sa na organizovanie spoločných športových a umeleckých aktivít, s cieľom prekonávania kultúrnych a jazykových bariér.

Nepodporené boli dva projekty z dôvodu zaslania žiadostí po termíne.

Celkovo je z rozpočtu na grantové výzvy vyčlenených 7000€. Pre podporených 7 projektov v prvom kole grantovej výzvy bude prerozdelených 3500€. Zvyšné financie budú prerozdelené v druhom grantovom kole, vypísanom na začiatku septembra. Schválené projekty bude možné realizovať po podporení v termíne 1.augusta – 15.novembra 2023.