Našu letnú školu sme realizovali od  10.7.  do 14.7. 2023. Od pondelka do piatka sme sa každý deň venovali nielen neformálnemu vzdelávaniu, ale aj rekreácii a zmysluplnému tráveniu voľného času detí. Edukačná činnosť prebiehala počas celého týždňa podľa plánu, preberali sme učivo vo všetkých predmetoch v súlade s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím a školským programom ISCED 1 a rozvíjali u žiakov kľúčové kompetencie. Pedagogickými skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov,  zodpovedným prístupom k práci, variabilitou metód a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces. Žiaci si pripravovali  rôzne projekty na prírodovedu, vlastivedu, slovenský jazyk a literatúru. Tvorili krátke príbehy a básničky, prezentovali poznatky získané samostatným štúdiom. Edukačná činnosť bola zameraná na rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti. Deti sa učili  blokovým vyučovaním. Vyučovanie prebiehalo prevažne v prírode, alebo na školskom dvore. Boli dodržané všetky  nariadenie bezpečnosti zdravia. Edukácia prebiehala v dvoch skupinách. V prvej skupine boli deti vo veku 7 rokov a v druhej vo veku 8-9 rokov. Do prvej skupiny boli zaradené aj deti  so zdravotným znevýhodnením- integrované na báze dysgrafie, dysortografie a dyskalkúlie, ADHD a pervazívnou vývinovou poruchou.

Po výdatnom obede mali deti nevšednú úlohu, pomocou zázračného elixíra vyliečiť Daliborovu Zem, ktorú zaplavilo zlo. Žiaci bojovali proti nezodpovednosti, závisti, ľahostajnosti, nepozornosti či nešikovnosti. Počas piatich dní sa v poobedňajších hodinách žiaci učili vytrvalosti, spolupatričnosti a zodpovednosti. V skupinách riešili úlohy, snažili sa o najlepší výkon, prekonávali svoje schopnosti. Navzájom si pomáhali. Učili sa efektívne využívať nadobudnuté vedomosti z doobedňajšieho vyučovania. Rôznymi vedomostnými hrami rozvíjali svoje vedomosti, zručnosti a návyky. Hry prispievali k rozvoju pozornosti, pamäti a logickému mysleniu. Veľkú pozornosť sme venovali spoznávaniu okolia, ochrane prírody. Navštívili sme Bojničky, kde deti mali možnosť rozvíjať svoje poznatky z predmetov vlastivedy a prírodovedy na farme Madonan. Na termálnom  kúpalisku v Diakovciach sme sa venovali rozvoju plaveckých zručností. Navštívili sme Atlantis Levice s programom na rozvoj čitateľskej gramotnosti, IT zručosti a zvládanie  kyberšikany. Včelovina v Smoleniciach poskytla deťom mnohé zaujímavé poznatky zo života včiel, ich obrovskému významu pre fungovanie prírody aj pre život človeka.

Školičku sme propagovali na stránke školy, prostredníctvom messengera. Ohlas rodičov a verejnosti bol veľmi pozitívny.

Jolana Rakická, vedúca v ZO Galanta