V roku 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo nové programy pre mládež, ktoré vychádzajú  zo Stratégie SR pre mládež. Grantové výzvy slúžia na napĺňanie Strategického plánu DO FÉNIX a jej strategických cieľov. Prvé kolo grantovej výzvy bolo ukončené v júni, dnešným dňom ukončujeme druhé kolo a radi by sme vám predstavili podporené projekty.

Základné organizácie mali možnosť vybrať si z 5 vypísaných grantových tém:

  • Škola inak
  • DOBRObranie
  • IT si pripojený /pripojená
  • Zdravie a zdravý životný štýl
  • Medzigeneračné učenie

V grantovej Škola inak boli podporené 2 projekty základných organizácií Sobrance a Vranov nad Topľou Budovateľská. v grantovej téme IT si pripojený /pripojená bol podporený projekt ZO Košice. Toto sú 3 podporené projekty, schválené komisiou.

ZO Sobrance – Naše tašky (školské aktovky) / Škola inak 

Aktovky skrývajú nekonečné vedomosti, poznatky skrývajúce sa v učebniciach. Hravou formou vdýchneme aktovke život. Skrýva učebnicu dejepisu, geografie, matematiky …teda históriu, cestovanie, objavovanie, počítanie. Veľmi veľa možností vyobrazenia sveta okolo nás. Otvoríme čítanku a hneď si môžeme zahrať divadlo. Hudobná výchova nás podnecuje k súťažiam v speve. Našou úlohou je, aby sa aktovka a jej obsah stalo kamarátom pre dieťa. Prostredníctvom projektu budeme riešiť odbúranie stresu z každodenných školských povinností, zvládnutie úloh z učebníc hravou formou a pozitívne myslenie. Problém súčasnej mladej generácie je fixovanie sa na mobil a počítač. Nielen školské učebnice, ale vôbec kniha sa pre deti stáva nežiadúcou pomôckou pre poznávanie. Samotné učebnice sú často pre dieťa vecou, ktorá im naháňa strach, v lepšom prípade ju berú ako vec, ktorú dostali v škole a opäť ju musia vrátiť.  My im ukážeme svet, ktorý v nich môžu objavovať formou kvízov, súťaží aj divadelných scénok.

ZO Košice – Mladší učia starších / IT si pripojený /pripojená 

Počas víkendového stretnutia sa budeme venovať praktickej príprave starších vedúcich základných kolektívov resp. ich príprave v oblasti zvyšovania digitálnych zručností v oblasti umelej inteligencie, grafických softvérov a pod. Zorganizujeme vzdelávacie aktivity, workshopy a  školenie pre vedúcich a dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pracovať s deťmi v oblasti IKT a projektov. Praktickými ukážkami aplikácií a práce s nimi, vzdelávaním „ako využívať umelú inteligenciu a ako s ňou pracovať“, príkladmi dobrej praxe a využitím umelej inteligencie sa budeme snažiť motivovať ich, aby sa venovali tejto problematike. Školenie pre starších vedúcich budú realizovať naši mladí vedúci (mladá nastupujúca generácia). Prostredníctvom aktivít organizovaných našou organizáciou sa vyškolili mládežnícki lídri, ktorí sú rozhľadení v oblasti IKT. Ich potenciál by sme radi využili tak, že nadobudnuté vedomosti a skúsenosti posunú smerom k vedúcim ZK tak, aby ich potom oni prenášali do svojej činnosti. Mladí vedúci budú školiť starších s tým, že následne by starší vedúci pomohli mladým metodikou a praktickými skúsenosťami.

ZO Vranov nad Topľou Budovateľská – Sme tým, čo čítame / Škola inak

Zámerom projektu je vytvoriť priestor na aktivity podporujúce rozvoj komunikačných kompetencii, ktoré napomôžu nielen k nadviazaniu kontaktu s okolím, ale aj k podpore pozitívneho emocionálneho vývoju detí s poruchou autistického spektra. Cieľom je vytvoriť miestnosť a nákup pomôcok, ktorá budú slúžiť na sprostredkovanie aktívneho zážitku a spoznávania, čím sa výrazne zefektívni vyučovanie a zvýši kvalita života detí s hendikepom. Deti  lepšie rozumejú tomu čo vidia ako tomu čo počujú a práve preto sa na komunikáciu alebo podporu komunikácie a porozumenia používa vizualizácia slov. To je zároveň východiskom pre odstraňovanie „problémového správania“, ktoré je často len frustráciou z nemožnosti vyjadriť sa. Chceme zintenzívniť ich záujem o komunikáciu so zreteľom na zefektívnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu, zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti a v neposlednom rade prispieť ku zdokonaleniu verbálnej a neverbálnej komunikácii žiakov.