Momentálne pripravujeme aj vzdelávanie pre predsedov a vedúcich na základných organizáciách.

Na základe absolvovania týchto vzdelávaní môžete získať certifikáty a osvedčenia, ktoré sa stanú súčasťou atestačného portfólia. Takéto vzdelávanie Vám v profesii môže pomôcť k získaniu príplatkov, ale hlavne nadobudnete nové cenné vedomosti a skúsenosti.

Aby sme Vám tieto vzdelávania mohli poskytnúť a preplatiť, musia sa predovšetkým týkať činnosti, ktorou sa zaoberá DO FÉNIX a nesmú sa zaoberať konkrétnymi predmetmi (matematika, chémia, dejepis, atď.)

 Poprosíme Vás o vyplnenie tohto krátkeho dotazníku, podľa ktorého určíme záujem a budeme vyberať témy, na ktoré vzdelávanie zabezpečíme.

DOTAZNÍK: https://forms.gle/FvbutYc4BXzcYWes8