Letná škola školička je projekt, ktorý DO FÉNIX realizuje od pandémie COVIDU-19. V tomto období nemali všetky deti rovnakú východiskovú situáciu a hlavne deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva nemali možnosť kvalitného vzdelávania. Školy a iné občianske združenia vynaložili maximálne úsilie na dovzdelávanie týchto detí, avšak výsledky neboli uspokojivé. V prvopočiatkoch sme  realizovali projekt v spolupráci so základnou školou, materskou školou, poprípade inými partnermi v mieste pôsobnosti  Základnej organizácie DO FÉNIX. Od roku 2024 a po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov sa púšťame do projektu s podporou ZŠ a MŠ, avšak bez priameho vplyvu týchto inštitúcií. Ambíciou  projektu je  zapojiť do letnej činnosti deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva a aspoň čiastočne dovzdelávať deti, ktoré z rôznych objektívnych príčin zameškali učivo  a zároveň im zabezpečiť sociálny kontakt.

Základná organizácia môže z finančného príspevku zrealizovať jeden turnus letnej školy s minimálnym počtom detí 15 (+2 dospelí). Turnus prebieha počas letných prázdnin formou prímestského tábora v rozsahu 5 za sebou nasledujúcich dní. Cieľovou skupinou sú členovia DO FÉNIX, z ktorých jednu tretinu tvoria deti, ktoré z určitých príčin čelia vylúčeniu. Takéto znevýhodnenie je potrebné doložiť prehlásením riaditeľa školy alebo materskej školy.

LŠŠ je realizovaná formou blokového vyučovania, v ktorom sa prepája formálne a neformálne vzdelávanie. Program LŠŠ má obsahovať aktivity na podporu jazykových a komunikačných spôsobilostí, na rozvoj zručnosti, na rozvoj osobnosti a hodnotovej orientácie, spoločenské aktivity, prírodovedné aktivity, matematické aktivity a vlastivedné aktivity. Ústredie vám podľa požiadaviek zabezpečí diplomy, butóny a účastnícke listy.

Na Letné školy školičky je z rozpočtu DO FÉNIX vyčlenená suma 4800€. Minimálna suma podporeného projektu je 480€ a maximálna 800€. Záväznú prihlášku s plánovaným programom a rozpočtom je potrebné zaslať na adresu fenix@do-fenix.sk do 30.apríla 2024.

Všetky potrebné informácie o projekte nájdete vo vašich mailových schránkach a v stredu aj v Hermese. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na fenix@do-fenix.sk

Prihláška na projekt Letná škola školička – Prihláška