Čo je to Mládežnícka konferencia?

Mládežnícka konferencia je projekt realizovaný Detskou organizáciou FÉNIX o.z. podporený dotáciou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v sekcii „Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru“, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania  a mládeže.

Mládežnícka konferencia slúži na stretnutie aktívnych mladých ľudí – členov Detskej organizácie FÉNIX, o.z., ktorí sa zapájajú do aktuálneho diania v spoločnosti. Okrem toho sa zaujímajú o konkrétnu tému Mládežníckej konferencie, sú komunikatívni a radi sa podelia o svoje názory so svojimi rovesníkmi.

Na Mládežníckej konferencii sa dozvedia veľa nových vecí v danej oblasti, rozšíria si svoje vedomosti a v neposlednom rade dostanú priestor na diskusiu. V rámci programu absolvujú besedy so zaujímavými, skúsenými a inšpiratívnymi ľuďmi. Tých sa budú môcť pýtať nielen na konkrétne otázky z danej oblasti ale aj na ich príbeh a pracovnú kariéru.

Pre koho je určená mládežnícka konferencia Idem do toho?

Projekt je  určený pre základné organizácie, ktoré svoju činnosť vykonávajú prevažne  s vekovou kategóriu 15 – 18 rokov.

Termín a miesto mládežníckej konferencie Idem do toho:

Termín uskutočnenia: od 11. 9. 2024 – 11.10.2024
Časový rozsah: min 1 deň (4 hodiny)
Miesto: podľa výberu ZO

Podmienky a priebeh  mládežníckej konferencie Idem do Toho:

Základná organizácia zašle na Ústredie DO FÉNIX (nikola@do-fenix.sk) prihlášku (tvorí prílohu propozícií) a rozpočet  mládežníckej konferencie. (Mládežnícka konferencie je financovaná v rámci transferu, všetky faktúry sú vystavené na ZO) Po schválení prihlášky, témy a rozpočtu (do 24 hodín od zaslania mailu) môže ZO začať s prípravami podujatia.

V kompetencii ZO je:

  • vybrať tému konferencie (z predložených návrhov)
  • vybrať spôsob realizácie
  • vybrať miesto konferencie
  • vybrať účastníkov a hostí konferencie

Ústredie DO FÉNIX zabezpečí:

  • Evalvačný dotazník

Témy mládežníckej konferencie Idem do toho

V tomto roku boli ako témy na realizáciu Mládežníckych konferencií vybrané nasledovné:

  • Dobrovoľníctvo – nezištná podpora v prospech iných pre vlastný dobrý pocit, odpovede na otázky prečo začať s dobrovoľníckou prácou, možnosti dobrovoľníctva vo svojom regióne, získanie nových skúseností a daností, dobrovoľníctvo v DO Fénix, …
  • Participácia mladých ľudí s miestnou samosprávou – dôležitosť zapájania sa mladých ľudí do diania v obci, informovanosť o dianí vo svojej obci, spolupráca s miestnou samosprávou, navštevovanie zasadaní mestského zastupiteľstva, predkladanie vlastných návrhov a pripomienok, organizácia podujatí v obci, …
  • Mediálna gramotnosť – Dôležitosť uvedomenia si rastúceho vplyvu médií na spoločnosť, porozumenie ako médiá prezentujú/zobrazujú realitu.  Selektovanie aktivít pri objavovaní nových aplikácií a technológií,  možnosti médií a rozvoj zručnosti s prihliadnutím na  optimálne-efektívnu orientáciu v prostredí médií,  byť schopný nájsť to, čo hľadám, vybrať, čo potrebujem a určiť, ako sú tieto informácie spoľahlivé.
  • Medzigeneračné učenie  – Dôležitosť medzigeneračného  učenia ako nástroja zdieľania znalostí v rámci širších sociálnych skupín mimo rodinného kruhu. Medzigeneračné učenie ako spôsob, ako sa môžu ľudia každého veku spoločne učiť a učiť sa jeden od druhého. Medzigeneračné učenie  ako súčasťou celoživotného vzdelávania, v rámci ktorého generácie spolupracujú pri získavaní zručností, hodnôt a znalostí.

Prihlášku je nutné odoslať na email nikola@do-fenix.sk do 6.9.2024.

Maximálna suma na jednu Mládežnícku konferenciu v rámci ZO je 300€.

Viac sa môžete dozvedieť v pdf. súbore „Mládežnícke konferencie 2024“, ktorý nájdete v uzamknutej sekcii Pre predsedov – Dôležité dokumenty na našej interentovej stránke.

Prihlášku si môžete stiahnuť vo formáte pdf. alebo doc. tu: MK_2024_Prihláška_pdf.MK_2024_Prihláška_doc.