V roku 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo nové programy pre mládež, ktoré vychádzajú  zo Stratégie SR pre mládež. Grantové výzvy slúžia na napĺňanie Strategického plánu DO FÉNIX a jej strategických cieľov. Prvé kolo grantovej výzvy sme vypísali v máji, do druhého kola sa môžete zapojiť v septembri.

Základné organizácie si budú mať možnosť vybrať z 5 vypísaných grantových tém:

 • Škola inak – Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania. Projekt zameraný na prepojenie niektorého školského predmetu (vzdelávacej témy) s neformálnym vzdelávaním, metódami neformálneho vzdelávania, zážitkovým vzdelávaním. Môžu tu byť aktivity: vzdelávacie aktivity, workshopy, školenie pre vedúcich a pedagógov, podpora tvorivej, vedeckej, projektovej práce detí, mladých ľudí- vytváranie vlastných experimentov, projektov a ich prezentácia.
 • DOBRObranie – Grantová výzva zameraná na vedenie detí, mladých ľudí k dobrovoľníctvu vo svojom okolí, realizovanie nových dobrovoľníckych aktivít, spoznávanie dobrovoľníckych aktivít vo svojom okolí, spájanie sa s rôznymi dobrovoľníckymi iniciatívami.
 • IT si pripojený /pripojená – Grantová výzva zameraná na rozvoj grafických a počítačových, technických zručnosti, blogovanie, tvorba videa, podpora mladých youtuberov.
 • Zdravie a zdravý životný štýl – Grantová výzva zameraná na podporu deti a mladých ľudí v oblasti duševného,  telesného a sociálneho zdravia. Podpora aktívneho trávenia voľného času, zdravého životného štýlu voľnočasové aktivity, športové aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju detí a mladých ľudí a vedú k zlepšovaniu zdravého životného štýlu s použitím metód neformálneho vzdelávania.
 • Medzigeneračné učenie – Grantová výzvy zameraná na medzigeneračné učenie, kde sa ľudia všetkých vekových kategórií môžu učiť spoločne a jeden od druhého, čo je zvyčajne bežné v rodinách, kde sa znalosti posúvajú z generácie na generáciu.

Pre transparentnosť a obmedzené zdroje sa základná organizácia môžu uchádzať o grant iba v jednej zvolenej téme. V jednej téme budú podporené maximálne 3 projekty. Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden grant bude 500€ (400€ pred projektom a 100€ po vyhodnotení a zúčtovaní). Celková schválená suma tvorí 5000€. Komisia bude vyberať projekty na základe vypracovaných žiadostí o grant, ktoré nájdete v prílohe, tu: Žiadosť o Grant 2- 2023

Časový harmonogram druhého grantového kola:

 • vypísanie výzvy – 4.9.2023
 • podanie projektov – do 20.9.2023
 • posúdenie projektov komisiou – do 24.9.2023
 • vyhlásenie výsledkov posudzovania projektov – 25.9.2023
 • realizácia podporených projektov – 1.10.-15.11.2023
 • vyhodnotenie zrealizovaných projektov – 30.11.2023
 • zhodnotenie grantového kola – do 15.12.2023